Leder miljøarbeidertjenesten Alvilde Strømsmo
Besøksadresse Åsveien 54, 9360 Bardu
Telefon 77 18 57 90

Om tjenesten
Miljøarbeidertjenesten er en heldøgns tjeneste, som yter praktisk bistand og omsorg til voksne og barn med psykisk og sosial funksjonshemming. Tilbudet er rettet mot personer som bor i eget hjem eller omsorgsboliger og ikke kan ta omsorg for seg selv, og er avhengig av praktisk hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Hvem kan få tjenesten
Voksne og barn med psykisk og sosial funksjonshemming som trenger bistand for å klare seg i eget hjem.

Hva omfatter tjenesten
Direkte hjelp til, og opplæring i personlige funksjoner og hushold, psykososiale tiltak og hjelp i hjemmet.

Hva brukeren kan forvente av tjenesteyteren
- bli møtt med høflighet, respekt og forståelse
- overholdelse av taushetsplikten
- faglig forsvarlig hjelp med å løse oppgaver og problemer

Avlastning
Gis til personer og familie som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for nødvendig fritid og ferie.

Lovhjemmel for tjenesten
Helse og omsorgstjenesteloven