Klage på eiendomskatten kan gjelde to forhold. Det kan klages på utskrevet eiendomskatt eller på takstnemndas takstvedtak. Klagen skal 1. gang behandles i Takstnemda for eiendomskatt. Her kan klagen bli tatt helt eller delvis til følge. Nytt vedtak om takst blir utformet og sendt til klager. Ved avslag på klage eller at klager anker hele eller deler av vedtaket, vil klagen bli 2. gangs behandlet i Overskattetakstnemnda for endelig avgjørelse. Vedtak i Overskattetakstnemnd er endelig og kan ikke påklages videre. Klage på eiendomskatt kan fremmes hvert år. Det kan imidlertid ikke klages på forhold som det tidligere har vært realitetsbehandlet i takstnemnd. Slike klager kan avvises av kommunen.

Åpenbare feil i beregningen av eiendomskatt hvor feile faktaopplysninger fra Matrikkelen er brukt, rettes opp administrativt uten behandling i takstnemnd.

Felles for alle typer klager er at de skal være skriftlig. Frist for klage er 6 uker etter at skattelistene er lagt ut. Klagen må begrunnes og innholde enkle opplysninger om eiendommen. Bardu kommune har et enkelt klageskjema som kan brukes.