Reguleringsplan Loland
Området ligger mellom Gammelveien, Setermoen terasse, Åsveien og Solås. Planen legger opp til endrete adkomstforhold og ny tomteinndeling, lekeplassen er flyttet og ca. 5,5 dekar er omregulert fra friområde til område for bolig. Se plankart og adresseliste.

Reguleringsplan Granneset
Området ligger rett ovenfor Skoelvas utløp og hensikten med reguleringen er å legge til rette for fritidsbebyggelse og etablering av en bedrift innenfor reiseliv og turisme.

Detaljregulering, Artillerileiren B1
Planen omfatter den delen av den gamle artillerileiren nærmest Fv847, nord for den gamle vakta. Planen er en detaljplan for  boligbebyggelse med tilhørende anlegg og veisystem for området.

Reguleringsplan Lappraen
Området ligger mellom E6 og Gammelveien/Seterveien, fra  rundkjøringa til  Furuveien. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse av Barnas hus og å erstatte foreldet plangrunnlag for tilliggende områder.

Reguleringsplan Setervann boligfelt
Området ligger på mellom Seterveien barnehage og Setervatnet. Hensikten med reguleringen er å avklare gangveiforbindelsene i området og legge til rette for ny bussholdeplass. Vaskeritomta er omregulert fra industri til bolig, Smestad er omregulert fra industri til Kontor/Offentlig. Se plankart.

Hyttefelt I, II og III, Altevatn
Hensikten med planforslagene er:
• Tilrettelegge for innløsning av punktfester.
• Endre bestemmelsene for bygningenes utforming.
• Legge til rette for reindriftsbygg i Hyttefelt I.
• Tillate etablering av fjellstue nord for leirtaket og utvide parkeringsområdene.
• Fortette hytteområdene, hyttefelt II er utvidet ca. 1 km. øst.
• Harmonisere bestemmelsene til de ulike hyttefeltene.
 

Vedtakene kan påklages i henhold til Plan- og bygningslovens § 1-9 og Forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og innen 3 uker etter denne offentlige kunngjøringen. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig for Bardu kommune, senest tre år etter at planen er kunngjort i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12.