Kirkemoskogen Sør
Planområdet omfatter tomtene til Mesterteknikk og Troms Salgssentral, deler av Industriveien og Idrettsveien og friområdet sør for eiendommene. Etter forrige offentlige ettersyn er planforslaget tilpasset den nye planloven og reguleringsformål for byggeområdene er endret til Næring/Tjenesteyting.

Granneset
Planområdet ligger fra Granneset mot Brandsegg, ovenfor Skoelvas utløp. Planforslaget legger opp til ni fritidstomter og ett område for bolig/forretning. Etter forrige offentlig ettersyn er en fritidstomt endret til tomt for reindriften og planområdet er utvidet mot Brandsegg for å sikre eksisterende flyttlei for rein.

Frist for å komme med uttalelser og merknader til planforslagene er 5. mai 2010. Disse sendes skriftlig til Bardu kommune, avd. Plan- og utvikling, Pb 401, 9365 Bardu.