Statnett planlegger en 420 kV kraftiedning fra Ofoten i Nordland til Balstjord i Troms og har sendt en melding om dette til NVE. Traseen er ca. 160 km lang. Kraftledningen berører syv kommuner.

Begrunnelsen for meldingen er behov for å bedre forsyningssikkerheten i regionen og å åpne for transport av ny produksjon ut av området.

På møtet vil NVE orientere om den formelle behandlingen av meldingen, og Statnett vil orientere om prosjektet og utkastet til utredningsprogram.

Meldingen er lagt ut til offentlig gjennomsyn i Bardu kommune. Dokumentene er også lagt ut på www.nve.no/kraftledninger. Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte NVE v/ Frode Johansen på tlf 22 95 91 76.

Eventuelle merknader til søknaden må sendes til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innen 27. mars 2009

Vel møtt!