Hver gang bedrifter leverer sitt avfall, skal det være med et underskrevet papir der bedriften beskriver detaljert hva avfallet inneholder.

Avfallsforskriften kap.9 Deponering av avfall, § 9-11 Mottak av avfall og § 9-12 Registrering, krever at avfallsbesitter før levering til behandling skal dokumentere at avfallet er sortert før det mottas til sluttbehandling.

 
Når avfallet mottas på deponi skal det foreligge nødvendig dokumentasjon på at avfallet oppfyller de kriteriene for avfallskvalitet som fremgår av deponiets tillatelse. Dette innebærer at alt avfall skal vurderes om det kan gjenvinnes framfor å deponeres. Avfallet skal ha vært gjennom en eller annen form for forbehandling for eksempel kildesortering.
 
Når bedriften leverer samme type avfall mange ganger, så holder det at avfallet beskrives grundig i en basiskarakterisering, og så leveres det et underskrevet skjema hver gang der bedriften har skrevet under på at avfallet er i samsvar med basisregistreringen.
 
Avfallsbesitter må sørge for at avfallet basiskarakteriseres før det leveres til deponi, se vedlegg 1, Deklarasjon for avfall til deponi. Bak skjemaet er det veiledning for utfylling av skjemaet. Basiskarakterisering skal bestemme og dokumentere de viktigste egenskapene i avfallet. Formålet med basiskarakterisering er å finne ut om avfallet kan deponeres.
 
Avfallsbesitter skal også gi en detaljert karakterisering av avfallet: type avfall, det skal opplyses hvor avfallet kommer i fra, hvem som leverer ( avfallsprodusent) hvordan det blir levert, og dato. Se vedlegg 2 . Dersom avfallet oppstår jevnlig fra like prosesser trengs dette å bare gjøres ved første leveranse. Deretter skal karakteriseringen verifiseres minst årlig.
 
Vi vil være behjelpelig med å fylle ut skjema Deklarasjon for avfall til deponi de første gangene og finne fram hvilke koder avfallet er klassifisert som. Dokumentene fra basiskarakterisering skal oppbevares av avfallsprodusenten i minst ti år etter at leveranse er gjort.
 
Avfall fra bygg/anlegg skal man forsikre seg om at det blir tatt forsvarlig hånd om.
Se også kapittel 15,Om byggeavfall, § 15-5 om miljøkartlegging av farlig avfall.
 
Avfallforskriften krever at hvert lass kontrolleres visuelt før det deponeres for å fastslå om avfallet er identisk med det som er beskrevet i følgedokumentet på stedet. Lasset kontrolleres også etter lossing på deponiet.
 
Det tas en grundigere kontroll av hver 100 leveranse.
 
Dersom det påvises avvik, blir dette notert og rapport til transportør/avfallsbesitter og til Fylkesmannens Miljøverneavdeling.
 
Gebyr vil kunne gis dersom man finner avfall som ikke skal deponeres.
 
Dersom kontroll av avfallet som leveres viser seg å inneholde annet en det som er dokumentert vil det bli omdefinert og sortert. Avfallsbesitter vil bli fakturert for dette.
 
Driftsansvarlig skal sørge for at avfallsreferanse blir avvist dersom mottakskontrollen avdekker at avfallet:
  • Ikke er tilstrekkelig dokumentert.
  • Ikke er i samsvar med dokumentasjonen eller har dokumenterte egenskaper som gjør at det ikke er tillatt å motta det ved deponi.
 
Ta gjerne kontakt på telefon 91160898 eller på E-post johanne.sollid@bardu.kommune.no dersom det er spørsmål.