Bardu helsestasjon har lokaler i 1. etasje på Bardu helsesenter, Fogd Holmboes gt 56, 9360 BARDU.

Åpningstid:
Vinter: mandag – fredag kl. 08.00 – 15.45.
Sommer: mandag-fredag kl 0800-1500.

Timebestilling:
For timebestilling ta kontakt pr tlf, evt SMS. Det er også mulig å ta kontakt pr telefon for samtale, råd og veiledning, utover de faste avtalene. Tjenesten er gratis.

Vi som jobber ved helsestasjonen:
Trude Tønseth Nesholen, ledende helsesøster. Tlf: 77 18 55 27/ 95 18 22 13
Eilen Markussen, helsesøster. Tlf: 77 18 55 30/ 95 18 56 07
Beathe Presthus Asplund, konstituert helsesøster. Tlf: 77 18 55 14/ 95 01 73 41
Vaiva Deraas Lieblein, miljøterapeut. Tlf: 77 18 55 11/ 47 65 09 87
Heidi Martinsen, jordmor. Tlf: 77 18 55 13/ 48 12 56 58

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste som skal tilby helsefremmende og forebyggende tjenester for barn og unge 0-20 år. Formålet er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader ved å veilede og samarbeide med barnets foresatte. Tjenesten skal så tidlig som mulig fange opp barn og unge, gi dem et tilbud og henvise videre ved behov. Tilbudet skal tilpasses den enkeltes behov og livssituasjon.

Barn har rett til nødvendig helsehjelp, også i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg jf Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1.

Barn uten fast opphold i riket har også rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, herunder helsekontroller på helsestasjonen, jf. forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket § 4.

Angående til – og fraflytting
Foresatte må selv melde flytting til folkeregisteret. Samtidig må de gi beskjed til helsesøster på helsestasjon/skolehelsetjenesten om hvor de flytter og ny adresse.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har plikt til å føre journal med helseopplysninger. Dette skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging av barnet/eleven. Foresatte/eleven har som hovedregel rett til innsyn, samt kopi av journalen (må betales). Hovedregelen er at journalen skal overføres ved flytting til ny helsestasjon- og skolehelsetjeneste.

Helsetjenesten har plikt til å melde vaksinasjoner som er utført til det sentrale dataregisteret SYSVAK, utviklet av Statens helsetilsyn.

Informasjon om tjenesten:
Helsestasjon 0 - 5 år
Helsestasjon er et tilbud til alle barn under skolealder og deres foreldre.

Tilbudet omfatter:

 • Tilbud om hjemmebesøk til alle nyfødte
 • Sped- og småbarnsundersøkelser, etter fastsatt program
 • Vaksiner etter barnevaksinasjonsprogrammet
 • Foreldreveiledning, rådgivning og helseopplysning
 • Henvisning og samarbeid med andre instanser ved behov

Helsestasjonsprogrammet følger fastsatt program, men justeres etter individuelle behov.

Skolehelsetjenesten:
Skolehelsetjenesten er en del av helsestasjonstilbudet og skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot enkeltelever, grupper og skolemiljøet i kommunens grunnskoler.

Tilbudet omfatter:

 •  Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning individuelt og i grupper
 • Vaksiner etter barnevaksinasjonsprogrammet
 • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser (BUP, fastlege, PPT, barnevern, fysioterapeut og andre)
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper
 • ”Åpen dør” (kontortid) på skolene – tilgjengelig for elevene

Miljøterapeut – forebyggende helsearbeid blant barn og unge:

Stillingen skal drive forebyggende og helsefremmende arbeid, hvor målgruppen er barn og unge 0-20 år, foreldre og ansatte i skole/barnehage.

Arbeidet kan foregå på ulike arenaer; ved helsestasjonen, skole, barnehage og i hjemmet/familien.

Arbeidet kan være samtaler og oppfølging av barn/unge med ulik problematikk – fysisk, psykisk og sosialt. Informasjon, veiledning og undervisning i grupper eller individuelt ifm aktuelle forebyggende og helsefremmende tema. Drive miljørettede tiltak til barn/unge på skole/fritid.

Helsestasjon for ungdom (HFU):
Helsestasjon for ungdom er åpen hver onsdag fra kl. 14.00 til 17.00. Helsestasjon for ungdom er et gratis lavterskeltilbud til ungdom i aldersgruppen 13 til 25 år. Man trenger ikke timebestilling. Helsestasjon for ungdom er bemannet med jordmor, helsesøster og evt lege.

Tilbudet omfatter:
Veiledning, rådgivning og helseopplysning i forhold til:

 • Ungdom, samliv og seksualitet
 • Fysisk, psykisk og sosial helse og utfordringer
 • Livsstil og helse
 • Vold og overgrep
 • Spiseforstyrrelser
 • Prevensjon (også spiral og p-stav)
 • Seksuelt overførbare sykdommer (testing og behandling)
 • Vanskelige hjemmeforhold

Følg HFU på facebook: Helsestasjon for ungdom Bardu

Flyktninghelsetjenesten:

 • Helseundersøkelse av nyankomne flyktninger og asylsøkere
 • Helseopplysning og veiledning
 • Psykososialt arbeid
 • Oppfølgingsarbeid
 • Vaksinasjon

Miljørettet helsevern / smittevern:

 • Reisemedisin – rådgivning og vaksinasjon til barn/unge 0-20 år, som bor i kommunen
 • Tuberkulosearbeid
 • Annet smittevernarbeid: forebygge sykdom som Hiv, Hepatitt etc.
 • Helseopplysning
 • Vaksinering av kommunens ansatte ift deres arbeid

Jordmortjenesten:
Svangerskapsomsorgen er et gratis tilbud til alle gravide med familie, og til barselkvinner.  Tjenesten individualiseres ut fra den enkeltes behov.

Gravide kan velge mellom å gå til jordmor eller lege, eller kombinere. Første kontroll hos jordmor eller lege er rundt 8. – 12. svangerskapsuke. Er det behov for tidligere oppfølging, kan time bestilles når graviditeten er bekreftet.

Jordmor henviser rutine ultralyd og ekstra oppfølging på sykehus der det er nødvendig.

Jordmortjenesten i Bardu kommune tilbyr:

 • Svangerskapsomsorg/kontroller gjennom hele svangerskapet. Ta selv kontakt med jordmor for å bestille time.
 • Svangerskapskurs avholdes 3 ganger pr år
 • Etter fødselssamtale
 • Hjemmebesøk etter fødsel; om du sender sms til jordmor når du har født, vil hun tilstrebe å komme på hjemmebesøk så snart som mulig etter hjemkomst.
 • Familieplanlegging
 • Prevensjonsveiledning
 • Akupunktur

Jordmor kan gi råd og veiledning når det gjelder valg av fødested. Hun ordner med fødeplass.

Følgetjeneste: 
Det er UNN som har ansvar for følgetjeneste for fødende som har lengre reiseavstand enn 1,5 timer til nærmeste fødeinstitusjon. Jordmor i Bardu og Målselv har vaktsamarbeid. Når vi ikke er tilgjengelig, har fødestua på Finnsnes ansvaret for vårt område. Legevaktsentralen (tlf 116 117) har til enhver tid oversikt over hvem du kan nå.

Kontakt:
Jordmor kan kontaktes på telefon 77 18 55 13 eller 48 12 56 58. Send gjerne sms om du ønsker å bli kontaktet.

Det er også mulig å sende mail: heidi.martinsen@bardu.kommune.no

Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenom kontortid kan du kontakte Legevakten på telefon 116117. Ved akutte tilstander: ring 113. 

Etter svangerskapsuke 20, er det er også mulig å kontakte fødeinstitusjonene i UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge) direkte;

Tromsø 77626470
Narvik 76968480
Harstad 77015290
Finnsnes 77871490