I 2021 ble det avsagt en dom i Norges Høyesterett som vi må legge til grunn ved arealforvaltning.   
Dommen innebærer at Saarivouma sameby har fått stadfestet beiterettigheter i et større område. Yttergrensene for området innebefatter bl.a. hyttefelt 1 og 3.   


Som følge av at det ble stadfestet et større beiteområde, kan dette også gi rett til oppføring av gjeterhytter etter reindriftsloven.
Kommunestyret i Bardu har derfor valgt å frafalle vedtak om forelegg. Bardu kommune har også inngått en samarbeidsavtale mellom kommunen og Saarivouma sameby.


Bardu kommune er opptatt at det skal være et godt samarbeid mellom ulike brukergrupper i Altevassområdet, tuftet på respekt for hverandre. Det er nå en prosess knyttet til å løse utfordringer med dagens reguleringsplan.
De gjeterhyttene som står innenfor reguleringsplanen for hyttefelt 1, er nå i strid med planen, og derfor er dette et viktig tema i en kommende reguleringsprosess som også omfatter veier og infrastruktur.
I tillegg har flere foreninger og enkeltpersoner kommet med innspill som betinger reguleringsendringer fra gjeldende reguleringsplan. Statskog har, etter dialog bl a med kommunen, startet et forberedende reguleringsarbeid.  

Ytterligere informasjon vil komme ved oppstart av planprosessen.