Jfr Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)  legges Vannforvaltningsplan med tilhørende dokumenter for Troms og Finnmark fylke ut til høring og offentlig ettersyn. 

Høringsbrev

Vannforvaltningsplan for Troms og Finnmark

Tiltaksprogram for Troms og Finnmark vannregion

Handlingsprogram for Troms og Finnmark vannregion

Veiledning til høringsinnspill

Høringsinnspill sendes skriftlig til postmottak@tffk.no eller Troms og Finnmark fylkeskommune, postboks 701, 9815 Vadsø. Vi foretrekker innspill per e-post. Høringsinnspill merkes med «Høringsinnspill til Troms og Finnmark vannregion og saksnummer 21/04725». 

Frister for innspill er 31. mai 2021.

Ved spørsmål til høringsdokumentene, ta kontakt med:

  •  Mikkel Slaaen Kvernstuen (mikkel.kvernstuen@tffk.no – 78 96 32 06)
  •  Matthias Zielke (matthias.zielke@tffk.no – 414 33 767)