Bosetting

Bosetting av flyktninger gjøres etter avtale mellom Bardu kommune og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Bardu kommune har lang tradisjon med å bosette flyktninger, og har bosatt siden slutten av 80-tallet. 

Bardu kommune ble ikke anmodet om å bosette flyktninger i 2018 og 2019 på grunn av stor nedgang i antall flyktninger som skulle bosettes, men ble anmodet om å bosette 10 personer i 2020. I 2021 er Bardu kommune anmodet om å bosette 19 personer.

Introduksjonsprogram

Målsetningen for introduksjonsordningen er å styrke flyktningers muligheter for deltakelse i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Målgruppen er flyktninger bosatt etter avtale med IMDi, med rett og plikt, som har behov for grunnleggende kvalifisering og er mellom 18 og 55 år.

Programmet skal tilpasses individuelt til den enkelte. Hver deltaker skal ha en individuell plan som skal utarbeides i samarbeid med den enkelte. Planen skal si noe om noe om den enkeltes hovedmål, delmål og om hvilke tiltak/aktiviteter som skal inngå i deltakerens introduksjonsprogram. Planlagt tidsperiode, samt hvem som er ansvarlig for de ulike tiltakene og aktivitetene skal fremkomme. Den individuelle planen skal evalueres minimum en gang hvert halvår, og/eller ved vesentlig endring.

Lovhjemmelen for arbeidet og ansvaret rundt introduksjonsprogrammet er regulert i Lov om introduksjonsprogram og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Loven finner du her

Integrering

Flyktningtjenesten, og våre samarbeidspartnere, jobber for at bosatte flyktninger skal bli kjent med norske systemer og verdier, og for at de skal ta del i norsk utdannings- og arbeidsliv. Men, for at flyktninger (og også andre tilflyttere) skal bli integrert i Bardusamfunnet er vi avhengig av at innbyggerne i Bardu er med og inkluderer de.   

Har du mulighet til å dele litt av din fritid en gang i blant? Vi har flere bosatte som gjerne ønsker seg en turkamerat eller samtalepartner. Du vil slik kunne bidra til å fremme både trivsel og til å styrke språkkunnskaper.  Ta kontakt dersom det kan være noe som passer for deg!