Bakgrunn
Høst-vinter 2014/2015 utarbeidet Bardu Kommune enhet næring i samarbeid med næringslivet og næringsforeningen Bardu Utvikling SA forslag til virkemiddelplan for Bardu Kommune. Virkemiddelplanen er styrende for hvordan Bardu Kommune skal tildele tilskudd til næringsprosjekter. Planen ble vedtatt av kommunestyret 29.4.2015 vedtatt som et styringsdokument for enhet næring.
Virkemiddelplanen gir føringer for hvordan enhet næring skal behandle søknader om tilskudd. Planen fungerer i samspill med Strategisk Næringsplan, Forskrift og retningslinjer for distriktspolitiske retningslinjer samt Statsstøtteregelverket for tilskudd (regulert gjennom EØS avtalen).
Planverket i Bardu er tuftet på Statsstøtteregelverket som definerer som utgangspunkt at all offentlig støtte til næringslivet i Norge forbudt. Flere unntaksbestemmelser finnes. Bardu Kommune tildeler utelukkende tilskudd i form av unntaksbestemmelsene i «bagatellmessig støtte».

Hvorfor skal virkemiddelplanen nå evalueres?
Planen har vært i drift i ca. 21 måneder. Bardu Kommune har behandlet og tildelt/avslått 45-60 søknader om tilskudd i perioden.
Tilskuddsmidlene har i perioden også blitt kraftig redusert. Andelen kommunale midler fra Kraftfondet har vært stabil med ca. 500.000 årlig til næringsprosjekter de siste 3-5 årene. Næringsfondet, som er midler som Bardu Kommune får kanalisert gjennom statsbudsjettet via Troms Fylkeskommune er redusert med nærmere 1 million kroner dersom en tar utgangspunkt i 2015 og 2017 tall.
Med bakgrunn i at den totale potten for tilskudd er redusert fra 1,5 millioner kroner årlig til 500.000 i 2017 i kombinasjon med at flere miljøer gir innspill på justeringer av kriteriene for tildelinger, så har enhet næring nå iverksatt evalueringen.

Hva har Bardu Kommune gitt tilskudd til siden april 2015?
Bardu Kommune har gitt tilskudd hovedsakelig til to områder.
20 % av midlene går årlig til Mindre tiltak, som har gitt mulighetene til administrativt å gi inntil 50 % tilskudd av godkjente kostnader, begrenset oppad til kr 15.000 for hvert tiltak som relateres til kompetanseheving, utredningsarbeid knyttet til innovative ideer, mindre investeringer i bedrifter der målet er å effektivisere eller forbedre arbeidsprosesser.
80 % av midlene går årlig til Sysselsettingstiltak, som har gitt muligheter politisk til å gi inntil 50 % tilskudd av godkjente kostnader, begrenset oppad til inntil 500.000 for hvert tiltak som kan bidra til økt sysselsetting i nye eller eksisterende bedrifter.
nadene har vært behandlet fortløpende basert på kronologisk rekkefølge av når de kommer inn til kommunen. Det er i perioden behandlet mellom 45 – 60 søknader om tilskudd.

Evalueringsarbeidet av virkemiddelplanen er påbegynt. Hva skjer videre nå?
Bardu Kommune har iverksatt en undersøkelse rettet mot de 45-60 bedriftene som har søkt og fått innvilget/avslått søknad om tilskudd i perioden april 2015 til høsten 2016. Målet med undersøkelsen er å kartlegge om tilskuddene har hatt utløsende effekt, spesielt på utvidelse av sysselsettingen i kommunen.  
Undersøkelsen foregår ved at oppdragsgiver Bardu Utvikling SA og Bardu Kommune enhet næring har utarbeidet et spørreskjema som danner grunnlaget for å intervjue flest mulig av de 45-60 bedriftene som har søkt tilskudd. Bardu Utvikling SA kontakter hver enkelt tilskuddsmottaker i perioden for å kartlegge den utløsende effekten for den enkelte bedrift. Alle svarene vil bli systematisert for å ha et vurderingsgrunnlag knyttet til utløsende effekter. Arbeidet påregnes å være ferdig i februar 2017.
Bardu Kommune enhet næring vil legge undersøkelsen frem for en «åpen høring». Dette antar vi vil skje innen medio mars 2017. Her åpner vi for at hele næringslivet i Bardu skal kunne gi konkrete innspill til justeringer av virkemiddelplanen.
Den siste fasen vil skje i april 2017. Da vil undersøkelsen inkludert innspillene fra den åpne høringsrunden bli lagt frem for politisk behandling i formannskapet og kommunestyret. Målet er å etablere en justert virkemiddelplan for tildeling av tilskudd til næringsprosjekter i Bardu.  

Konsekvenser som følge av det pågående evalueringsarbeidet.
Konsekvensene av det pågående evalueringsarbeidet vil være flere. De som nå søker tilskudd til næringsprosjekter i Bardu Kommune vil ikke få behandlet sine søknader før evaluering, høring og politisk behandling er gjennomført. Det betyr at ingen søknader vil tas opp til behandling før tidligst i mai-juni 2017.

Spørsmål relatert til det pågående arbeidet kan rettes til
Ordfører Toralf Heimdal, Tel 950 81 111, e-post toralf.heimdal@bardu.kommune.no
Næringssjef Lennarth Kvernmo, Tel 900 36666, e-post lennarth.kvernmo@bardu.kommune.no
Rådmann Håvard Gangsås, Tel 949 73 609, e-post havard.gangsas@bardu.kommune.no