Bardu kommunestyre vedtok i møte 18. desember 2013 sak 56/13 å utskrive eiendomsskatt for alle typer eiendommer i kommunen. Skattesatsen er i 2017 for boliger og fritidsboliger 2 0/00 og for næringseiendommer 7 0/00. For boliger er det vedtatt et bunnfradrag på kr 100 000,- pr. boenhet.  Kommunestyret vedtok i sak 10/14 en presisering på 5 års fritak på nye boliger i fra tidspunktet disse ble tatt i bruk. Boliger tatt i bruk etter 2012 skal dermed ikke betale eiendomsskatt (5-årsregelen) i 2017. Skattesats, bunnfradrag og fritaksperiode fastsettes av Kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandling hvert år. Det er takstnemnd for eiendomsskatt i kommunen som er ansvarlig for takseringen.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som skrives ut i henhold til lov om eigedomsskatt til kommunane 6. juni 1975 nr. 29 (eigedomsskattelova) samt retningslinjer og vedtak fattet av kommunestyret.  Skatteinntektene tilfaller i sin helhet kommunen, og de inngår i finansiering av de kommunale tjenestene.

Du kan lese mer om takseringsarbeidet som ved å klikke på overskriften nedenfor eller i venste i underfanene. 

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Eiendomsskattelister 2021 -Skatteliste offentlig ettersyn - verker og bruk

Vi minner om at vi ønsker skriftlig tilbakemeldinger på eventuelle innspill/ påmelding til besiktigelse samt korreksjon på faktaopplysninger.

Klage på eiendomskatt

Klage på eiendomskatten kan gjelde to forhold. Det kan klages på utskrevet eiendomskatt eller på takstnemndas takstvedtak. Klagen skal 1. gang behandles i Takstnemda for eiendomskatt. Her kan klagen bli tatt helt eller delvis til følge. Nytt vedtak om takst blir utformet og sendt til klager. Ved avslag på klage eller at klager anker hele eller deler av vedtaket, vil klagen bli 2. gangs behandlet i Overskattetakstnemnda for endelig avgjørelse. Vedtak i Overskattetakstnemnd er endelig og kan ikke påklages videre. Klage på eiendomskatt kan fremmes hvert år. Det kan imidlertid ikke klages på forhold som det tidligere har vært realitetsbehandlet i takstnemnd. Slike klager kan avvises av kommunen.

Åpenbare feil i beregningen av eiendomskatt hvor feile faktaopplysninger fra Matrikkelen er brukt, rettes opp administrativt uten behandling i takstnemnd.

Felles for alle typer klager er at de skal være skriftlig. Frist for klage er 6 uker etter at skattelistene er lagt ut. Klagen må begrunnes og innholde enkle opplysninger om eiendommen. Bardu kommune har et enkelt klageskjema som kan brukes.

Besiktigelse og beregning av eiendomsskatt

En viktig del av arbeidet med å få fastsatt riktig takst på den enkelte eiendom er en besiktigelse (”befaring”). Dette vil være en utvendig besiktigelse. Forhold på eller rundt eiendommen som kan ha innvirkning på taksten vil bli vurdert i besiktigelsen. Alle eiendommer er i løpet av 2013 besiktiget og sammen med fakta om eiendommer fra enkelte eiere har eiendommene fått en skattetakst.

Utgangspunktet for takseringen er en sjablontakst hvor opplysninger om den enkelte eiendom hentes fra Matrikkelen. Størrelsen på byggninger og tomt avgjør hvor stor sjablontaksten blir. Sjablonverdiene med eiendomsopplysningen er grunnlaget for besiktigelsen hvor en av hovedoppgavene ved takseringen er å påse at opplysningene om eiendommen stemmer med det som faktisk befinner seg på eiendommen. Sammen med vurdering av bygningenes standard vil dette være grunnlaget for endelig takst. En viktig faktor er bygningenes alder hvor det gis et aldersfradrag i form av en redusert kvm pris. Reduksjonen beregnes i fra den dagen bygningen ble tatt i bruk.  

Alle typer eiendom i Bardu kommune skal det fra 2014 utskrives eiendomskatt på. Eiendommene er gruppert i følgende grupper: Boligeiendom, Fritidseiendom, Landbrukseiendom, Næringseiendom, Verker- og bruk og Eiendom til frivillige organisasjoner. For å fange opp spesielle forhold på den enkelte eiendom blir det ofte benyttet en korreksjonsprotokoll som helt eller delvis erstatter registreringer som ligger i Matrikkelen. Slike endringer vil fremgå på detaljert skatteseddel som sendes ut til alle eiendommene som har blitt taksert i 2013.

Bygninger og tomter har fått sin verdi ut i fra en fast pris pr. m2. Bygninger har ulike priser alt etter hvilken bruk disse har. Bolig- og fritidsbolig er prisatt til kr. 8000,- pr. m2. Garasjer og uthus kr. 1000,- pr. m2. Tomteverdien er for bolig- og næringstomter satt til kr. 100,- pr. m2. For fritidsboliger er tomteverdien satt til kr. 75,- pr. m2. Mange av tomtene til fritidsboliger er punktfester. For disse tomtene er det fastsatt at 1000 m2 tomt skal inngå i verdiberegningen. Tomtefesteloven regulerer hvor stort areal som skal inngå for et punktfeste. Vanligvis er det 1 da. tomt som disponeres rundt fritidsboliger på punktfester. På landbrukseiendommer er det 1 da. tomt rundt boligdelen som inngår i verdiberegningen.  

For å fange opp variasjon i markedsverdi på eiendommer som ikke har sentral beliggenhet, er kommunen delt opp i fire soner. Setermoen tettsted som ble taksert i 2007 er plassert i sone 0 (sonefaktor 1). Videre er det opprettte tre soner (sonefaktor 0,9 - 0,7) utenfor tettstedet. I 2007 ble det gjennom Setermoen tettsted opprettte en støysone lang E6 der bebyggelse i første og andre rekke fikk en reduksjon i eiendomsverdi på grunn av støy. Dette forhold er også videreført ved utvidelsen av eiendomskatteområdet. Boliger som ligger 50 - 80 m fra E6 utenfor Setermoen tettsted er tilkjent samme reduksjon som boliger i første og andre rekke på Setermoen. 

Hvordan eiendomskatten er beregnet vil best belyses i detajert skatteseddel. Eksemplene under vil vise hvordan beregningen er foretatt på ulike eiendommer.

Bolig,  Landbruk,  FritidsboligIkke byggeklar tomt,  Fritidsbolig på landbrukseiendom,  Store tomter 

Melding vedrørende endring av faktaopplysninger sendes skriftlig til:
Bardu kommune, Eiendomskattekontoret
Postboks 401
9365 Bardu

E-postadresse: postmottak@Bardu.kommune.no.

Matrikkel

Faktainformasjon om eiendommer i Bardu som skal ha utskrevet eiendomsskatt, hentes fra Matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister som inneholder data om grunneiendommer, eiere, adresser og bygninger. Matrikkelens data er offentlig informasjon og ajourføringsrutinene er hjemlet i norsk lov.

For å sikre at vi har korrekte opplysninger om de eiendommene som skal takseres, kvalitetssikres alle relevante eiendomsopplysninger på de aktuelle eiendommene som skal skattlegges. I 2013 dreier dette seg om ca 1000 eiendommer som er registrert i Matrikkelen.

I forbindelse med takseringsarbeidet, er det i første rekke disse opplysningene vi benytter fra Matrikkelen:

  • eiendomsidentifikasjon (gårdsbnr, bruksnr, seksjonsnr, festenr)
  • type eiendom
  • areal på eiendom
  • hvilke bygninger som er oppført på eiendommen
  • areal pr. etasje på bygningene
  • antall boenheter pr eiendom

 

Vil du vite mer om Matrikkelen, kan vi anbefale følgende linker:

·       Kartverket

·       Se Eiendom   

Politisk behandling

Det er kommunestyret som fastsetter størrelse på skattegrunnlag og skattesats. I henhold til eiendomsskatteloven § 11 skal skatten være minst 2 og maksimum 7 promille av eiendommens skattegrunnlag. Satsen kan ikke øke med mer enn 2 promille pr. år. Etter samme paragraf kan det også benyttes bunnfradrag i eiendomsskattetakstene for alle selvstendige boenheter som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

Fritak for eiendomsskatt
Kommunestyret kan frita spesielle eiendommer for eiendomsskatt.

Aktuelle lenker

Eiendomsskatteloven 

Finansdepartementet

   

Prinsipputtalelser og fortolkninger fra Finansdepartementet:

Takstgrunnlag for eiendomsskatt (svar til Skattebetalerforeningen), 19.06.07

Eiendomsskatt i hele kommunen fra 2007 – behov for avklaringer (svar til Landssamanslutninga av vasskraftkommunar), 26.04.07:

Eiendomsskatt på bolighus på gårdsbruk – taksering (svar til Norges Bondelag), 10.03.06:

Bunnfradrag etter eigedomsskattelova § 11 annet ledd (svar til Skedsmo kommune), 13.11.03:

Takstgrunnlag for eiendomsskatt på verk og bruk, 11.03.99:

 

Høyesterett   

 

Sammendrag av avgjørelser i tilknytning til eiendomsskatt:

Eiendomsskatt på Telenors telenettanlegg, 28.02.2007:  

Verdsettelsesprinsipp ved eiendomsskattetakst, 8.2.2007

En kommunes adgang til å skrive ut eiendomsskatt på en elektronisk innretning - som eies av et bredbåndselskap, 8.12.2006:

Eiendomsskatt på telenettanlegg,   23.01.02: 
Eiendomsskatt – by, ikke by,  26.04.00:

  

Matrikkelen og eiendomsinformasjon:

Kartverket, eiendomsinformasjon 

 

Sammendrag av avgjørelser i tilknytning til eiendomsskatt:

Eiendomsskatt på Telenors telenettanlegg, 28.02.2007:  

Verdsettelsesprinsipp ved eiendomsskattetakst, 8.2.2007

En kommunes adgang til å skrive ut eiendomsskatt på en elektronisk innretning - som eies av et bredbåndselskap, 8.12.2006:

Eiendomsskatt på telenettanlegg,   23.01.02: 
Eiendomsskatt – by, ikke by,  26.04.00:

  

Matrikkelen og eiendomsinformasjon:

Kartverket, eiendomsinformasjon