Priser og gebyrer 2021

Egenandeler for praktisk bistand pr. måned

  Pris i 2020 pr. time Pris i 2021 pr. time Utgiftstak pr. mnd
Netto inntekt mindre enn 2G* kr 215 kr 210 kr 210
Netto inntekt mellom 2G - 3G kr 250 kr 255 kr 1 020
Netto inntekt mellom 3G - 4G kr 250 kr 255 kr 1 530
Netto inntekt mellom 4G- 5G kr 250 kr 255 kr 2 550
Netto inntekt over 5G kr 250 kr 255 kr 3 570
*Fastsettes i statsbudsjettet      

 

Interkommunalt Feievesen

(Bardu, Salangen og Lavangen)

Feiing

Feie- og tilsynsavgift beregnes etter selvkostprinsippet. Det ble etablert interkommunalt feievesen, med felles satser fra år 2016.

I tillegg kommer 25% mva Pris i 2021
Feie og tilsynsavgift pr. bolig kr 400
Tillegg pr. ekstra skorstein kr 400
Feie og tilsynsavgift pr. fritidsbolig kr 250
Kamerakontroll av skorstein pr. stk kr 790
Røyketest av skortstein pr. stk kr 790
Andre oppdrag, pr. time kr 862
Fresing/beksotfjerning pr. time kr 790

 

Skolefritidsordningen (ingen mva)

Skolefritidsordningen (ingen mva)

Det gis 30% søskemoderasjon i SFO for de som har søsken i SFO eller barnehage

Foreldrebetaling pr. mnd. I 11 mnd. (aug-juni) Pris i 2021
Alt C: Korttidsplass i skoleåret (i skoletiden) kr 1 069
Alt B: Heldagsplass i skoleåret kr 2 698
Alt A: Heldagsplass inkl. elevfrie dager og i ferie kr 2 941

 

Enkeltdag Pris i 2021
Salg av enkeltdager alt. C (i skoletiden) kr 192
Salg av enkeltdager alt. B (i skoletiden) kr 446
Hel dag for elever som har alt. C (utvidelse av dag) kr 254

 

Andre priser Pris i 2021
Kostpris pr. mnd. (selvkost) kr 80
For sein henting, pr. påbegynt time kr 400

 

Kulturskole (ingen mva)

Kulturskole (ingen mva)

Det gis 30% søskenmoderasjon.

Skolepenger pr. halvår Pris i 2021
Skoleelever kr 1 585
Voksne kr 1 585
Leie av instrumenter pr. år kr 490
Gruppepriser - NY kr 950

 

Pleie og omsorg (ingen mva)

Pleie og omsorg måltider (ingen mva)

 

Måltider

Tilbud Pris i 2021
Middag pr. porsjon hjem kr 80
Middag servert på Barduheimen, pr. porsjon kr 75
Frokost/kveldsmat servert på Barduheimen, pr. porsjon kr 37

 

Trygghetsalarm

Trygghetalaram Pris i 2021
Drifts av trygghetsalarm pr. mnd kr 190
Drift av mobil trygghetsalarm pr. mnd kr 220
  1. Trygghetsalarm 190,- leie til  Bardu kommune   + drift i fasttelefon abonnementet  minimum 50,- kr  mnd.
  2. Trygghetsalarm Mobil  220,- leie til Bardu kommune  + drift til M2M abonnement minimum 122,- kr mnd.

Opphold i sykehjem pr. døgn*

*Fastsettes i statsbudsjettet

Opphold i sykehjem pr. døgn * Pris i 2021
Korttidsopphold Barduheimen sykehjem kr 170
Dag/natt Barduheimen sykehjem kr 90
Avlastningsopphold sykehjem kr 

 

Leiepriser omsorgshybel

Leiepriser omsorgshybel Pris i 2021
Husleie inkl. strøm kr 4 330
Vask av tøy kr 605
Full kost kr 2 540

 

Voksenopplæringa (ingen mva)

Voksenopplæringa (ingen mva)

Personer som ikke har rett/og eller plikt til opplæring Pris i 2021
Timepris pr undervisningstime i norsk og  
samfunnskunnskap for voksne kr 50

 

Folkehelse (ingen mva)

Folkehelse (ingen mva)

Folkehelsekordinator kan prissette nye tilbud og tilbud av kortere varighet.

  Pris i 2021
Frisklivsresept kr 300
Bra mat - kurs kr 500
Fjelltrim inkl. 1 krus voksen kr 150
Fjelltrim inkl. 1 krus barn kr 100
Deltakeravgift fylkeslekene  
Øvelser og festmiddag kr 500
Kun øvelser kr 300
Kun festmiddag kr 300
Festmiddag for ledsagere kr 200
   

 

Husleiepriser kommunale boliger (ingen mva)

Husleiepriser kommunale boliger (ingen mva)

Leiepriser Justert iht. konsumprisindeksen (avrundet til hele 10 kr) Pris i 2020 Pris i 2021 Endring fra 20-21 Endring i %
Trygdeboliger - byggeår 1974 kr 3 630 kr 3 630 - 0 %
Bakkeveien - byggeår 1974

Fra kr 3 730

Til kr 4 700

kr 3 920

kr 4 930

kr 190

kr 230

 

5 %

5 %

Stubben - byggeår 1983

Fra kr 3 160

Til kr 6 040

kr 3 320

kr 6 340

kr 160

kr 300

5 %

5 %

Solstien - byggeår 1983

Fra kr 4 500

Til kr 7 620

kr 4 720

kr 8 000 

kr 220

kr 380

5 %

5 %

Aasvangveien - byggeår 1988/89

Fra kr 5 600

Til kr 6 793

kr 5 880

kr 7130

kr 280

kr 340

5 %

5 %

Fageråsen - byggeår 1988/89

Fra kr 5 910

Til kr 6 360

kr 6 210

kr 6 680

kr 300

kr 320

5 %

5 %

Liveien - byggeår 1988/89 kr 6 350 kr 6 670 kr 320 5 %

Moegga 11 og 13

Tillegg for carport

kr 4 840

kr 140

kr 5 080

kr 150

kr 240

kr 10

5 %

7 %

Moegga 44 - byggeår 1991

Tillegg for carport

kr 5 082

kr 150

kr 5 082

kr 150

-

-

0 %

0 %

Furuveien 63 - byggeår 1994

 

Tillegg for carport

Fra kr 5 870

Til kr 5 770

kr 150

kr 6 160

kr 6 060

kr 150

 

kr 290

kr 290

kr -

5 %

5 %

0 %

Seterveien 44 - byggeår 1994

Tillegg for carport

kr 6 060

kr 150

kr 6 360

kr 150

kr 300

kr -

5 %

0 %

Skogveien 44 - byggeår 1994

Tillegg for carport

kr 6 060

kr 150

kr 6 360

kr 150

kr 300

kr -

5 %

0 %

Altevannsveien 18 ORIGO - NY kr 7 900 kr 12 600 kr 4 700 59 %
         


 

Bofellesskap        

Åsveien 54 - byggeår 1992

Fellesareal 18,4 m2

kr 4 610

kr 910

kr 4 700

kr 950

kr 90

kr 40

2 %

4 %

Åsveien 56 - byggeår 1992

Fellesareal 18,8 m2

kr 4 610

kr 910

kr 4 700

kr 950

 

kr 90

kr 40

2 %

4 %

Åsveien 58 - byggeår 1996 kr 6 200 kr 6 300 kr 100 2 %
Åsveien 62 - byggeår 1996 kr 5 180 kr 5 300 kr 120 2 %

 

Leiepriser Omsorgsboliger Vekved Pris i 2020 Pris i 2021 Endring fra 20-21 Endring i %
Vekvedveien 1 - byggeår 2001 kr 6 940 kr 7 300 kr 360 5 %
Vekvedveien 3 - byggeår 2001 kr 6 940 kr 7 300 kr 360 5 %
Vekvedveien 5 - byggeår 2001 kr 6 940 kr 7 300 kr 360 5 %
Vekvedveien 7 - byggeår 2001

Fra kr 5420

kr 5490

Til kr 5970

kr 5 700

kr 5 750

kr 6 300

kr 280

kr 260

kr 330

5 %

 

6 %

Bekkebo omsorgsbolig

Bekkebo avlastningssenter, pr. boenhet

kr 11 400

kr 6 900

kr 11 400

kr 6 900

-

-

0 %

0 %

Tromsøveien kr 5 640 kr 6 000 kr 360 6 %
Ytterjordveien 5 - byggeår 2005 kr 7 840 kr 7 000 - kr 840 -11 %
Røde kors boliger kr 6 300 kr 6 600 kr 300 5 %
Konglestien

Fra kr 7150

Til kr 8520

kr 7 500

kr 8 950

kr 350

kr 430

5 %

5 %

Åsveien/Kirkemogata 3 roms kr 10 300 kr 11 600 kr 1 300 13 %
Åsveien/Kirkemogata 4 roms kr 11 000 kr 12 300 kr 1 300 12 %
         

 

Veksthuset ( i tillegg kommer 25% mva) Pris i 2020 Pris i 2021 Endring fra 20-21 Endring i %
Husleie pr. m2* kr 1 322 kr 1 400 kr 78 5,90 %
Husleie fellesareal pr. m2* kr 1 322 kr 1 400 kr 78 5,90 %
         
* tillegg for andel av felleskostnader(energi, renhold, drift, kom. Avgifter o.l.
Beregnes etter andel leid areal / totalt areal.
       

 

Utleie av kommunale bygg

Utleie av kommunale bygg

Kommunehuset* Møterom og kantine leies ikke ut til kommersielle aktører. Utlån møterom til lag og foreninger etter arbeidstid er gratis
Veksthuset Møterom og kantine leies ikke ut til komersielle aktører som ikke er leietakere på bygget
Utleie av kommunale bygg til kulturelt arbeid og aktiviteter ved overnatting.* kr 100 pr. person voksen
kr 50 pr.person barn
Utleie av kommunale bygg* kr 3 500 pr. bygg pr. dag/kveld
Ekstra renhold ifm utleie kr 550 pr.time

*Se retningslinjer for utleie av kommunale bygg og møterom

Festeavgifter eiendom (ingen mva)

Festeavgifter eiendom (ingen mva)

Festeavgiften gjelder for nye kontrakter som er inngått etter 01.01.2012. Reguleres i henhold til konsumprisindeksen.

Pr. Kvm. Pris i 2021
Sentrum Setermoen kr 14,00
Industriområdet, framre rekke kr 9,33
Industriområdet, bakre rekke kr 4,66

 

Tekniske tjenester (i tillegg kommer 25% mva)

Gebyrer for saksbehandling av utslippssøknader

Gebyrer for saksbehandling av utslippssøknader etter forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg(§9) Ingen MVA.

Gebyrer for saksbehandling av utslippssøknader Små anlegg (<15 Pe) Mellomstore anlegg (15-100 Pe) Store anlegg (>100 Pe)
Søknad om utslippstillatelse kr 1 000 kr 1 500 kr 3 000
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse kr 1 000 kr 1 500 kr 3 000
Utførelse av sikteprøver for sandinfiltrasjon i henhold til T-616. Kartlegging* av innlevert sandprøve på ca. 1 kg i henhold til krav i T-616. kr 1 500    
* Kartlegging inneholder tørking, sikteprøve, utregning av parametere og plotting i diagram hentet fra T-616 og en kort rapport.      
       
Behandlingsgebyr etter veiloven. Behandling av søknad om avkjørsel fra/til kommunal vei:   kr 1 500*  
* Gjelder avkjørsel som ikke er en del av en byggesak. I såfall behandles den i byggesaken.      
       
Utstyr lånes ikke ut      
Tilleggstjenester (Renhold/vedlikeholdstj./annet arbeid) innenfor ordinær arbeidstid pr. time     kr 650
Tilleggstjenester administrativt pr. time     kr 1 000
Administrasjonsgebyr, tilkommer faktura     kr 70
Mobil scene med kjøring t/r og oppsett, pr. døgn*     kr 2 000

*Se retningslinjer for utleie av kommunale bygg, møterom og mobil scene.

Renovasjon næring og deponi

Renovasjon næring og deponi(forretningsvirksomhet - ikke selvkost) + 25% mva

Tilsynsgebyr - tilsyn bestittelse av næringsafall Pris i 2021
Pr. tilsyn med besittelse av næringsavfall 1100 kr
Pr. tilsyn der det konstateres avvik 2200 kr

 

Salg av næringstomter

Pr. Kvm. Pris
Prisgruppe 1 kr 35,00
Prisgruppe 2 kr 59,00
Prisgruppe 3 kr 113,17

 

Salg av boligtomter i kirkemo 3

Pr. Kvm. Pris
Prisgruppe 1 kr 495,00
Prisgruppe 2 kr 465,00

 

Barduhallen (ingen mva)

Barduhallen(ingen mva)

Leiepriser idrettshall

Trening pr. time.

Lag og foreninger organisert innen Bardu Kommune.

Pris i 2021
Innenfor åpningstid kr -
Utenfor åpningstid som ikke krever betjening kr -
Utenfor åpningstid som krever betjening - per time kr 800
Statlige, fylkekommunale institusjoner, utenbygds  
Lag og foreninger, ikke idrettslige arr. kr 900 
Hel hall/svømmehall kr 900 
Tillegg for badevakt kr 430 
Ikke benyttet gratis treningstid kr 600 

 

Leiepriser svømmehall

Offentlig bading

Pris i 2021
Voksne pr. time 75 kr
Voksne fri badetid 105 kr
Barn/pensjonistert pr. time 55 kr
Barn/pensjonistert fri badetid 85 kr
Familie 2 voksne 2 barn pr. time 200 kr
Familie 2 voksne 2 barn fri badetid 300 kr
Badstu 60 kr
Bursdagsfeiering intill 25 barn, pr. time 800 kr
Babysvømming 50 kr

 

Garderobe/dusj Pris i 2021
Spesielle behov, vurdering og imøtekommelse (pr. gang) 60 kr

 

Styrketreningsrom Pris i 2021
Enkeltprsoner uten ledelse/tilsyn, pr. økt 60 kr

 

Øvrige rom (møterom, klubbrom, kafeteria, musikkrom o.l.) Pris i 2021
Lag og foreninger utenbygds, samt statlige og fylkeskommunale institusjoner/leietaker, pr. time 220 kr
Skytebane, pr. time 600 kr
Inntekstbringende pris pr. dag 2500 kr

 

Uteområde

Gjelder lag og foreninger utenbygds, samt statlige og fylkeskommunale institusjoner/leietakere

Pris i 2021
Gressbane trening, pr. time 500 kr
Grusbane, aktivitetsflate trening og ikke idr.arr, pr.time 265 kr
Kunstgressbane trening, pr. time 500 kr
kamp, pr. kamp 1790 kr

 

Utleie av spongaleiren til campingtreff, parkering og annen aktivitet Pris i 2021
Hele arealet, pr. dag kr 7 500

 

Annet utstyr( i tillegg kommer 25% mva) Pris i 2021
Standmateriell ved bruk i Barduhalle, pr. løpemeter kr 70
Opprigging og nedrigging standmateriell, pr. løpemeter kr 200
Løypeprepareringsmaskin m/ sjåfør, pr. time kr 950
Leie av stoler, pr. stk kr 20
Leie av bord, pr. stk kr 40
Leie av scene element(1m x 2m), pr. element* kr 300
Leie av tårn for lydutstyr, 2stk à 2 m2*,** kr 900
Leie av mobil scene - NY kr 3 000

Der Bardu kommune har avtale med frivllige lag/foreninger tisltås gratis leie av idrettsanlegg uten ansatt tilstede. * Oppsetting og nedtaking belastes med kr 450 pr. medgått time og kr 8 pr. kilometer ** Leietaker må stille med en person ved opprigging og nedrigging av scene

Generelt

Større arrangementer, spesielle leieforhold og leievilkår kan fastsettes av bestyrer med skriftlig tilbud.

Søknad om leiefritak skal være sendt før arrangement, hvis ikke skal vedtatt leie betales. Skadet utstyr erstattes fullt ut.

Arrangementer hvor det er ønskelig fra arrangør at Bardu kommune stiller med ansatte på jobb, så skal dette avtales/avklares på forhånd.

Alle komersielle arrangementer skal betale leie (messer, konserter og lignende).

Leie faktureres halvårlig eller månedlig for faste brukere, ut fra tildelte tider.

 

Bibliotek (ingen mva)

Bibliotek (ingen mva)

Overleie Filmer Pris i 2021
Pris pr. film pr. dag kr 11

 

Kaffe(kaffeautomat) kr 10
Kopi/utskrift pr. ark. kr 5

 

Erstatningskrav Pris i 2021
Bøker for barn/unge kr 310
Bøker for voksne kr 420
Lydbøker kr 420
DVD kr 210
Språkkurs kr 420

 

Landbruk (ingen mva)

Landbruk (ingen mva)

Betalingssatser bestemt i forskrift. Pris i 2021
Behandlingsgebyr konsesjonssøknader kr 5 000
Behandlingsgebyr fradeling kr 2 000
   
Fellingsavgift elg, voksen* kr 562
Fellingsavgift elg, kalv* kr 331

*Statlig vedtatt maksimalpris. Klima og miljødepartementet.

Bardu Kommune følger betalingssatser som til enhver tid er gitt i forskrift.

 

Ambulerende skjenkebevilling (ingen mva)

Ambulerende skjenkebevilling (ingen mva)

Fastsettes i forskrift hvert år i desember.

Sats for 2020/21 kan derfor komme til å bli endret.

  Pris i 2021
Ambulerende skjenkebevilling kr 380
Kunnskapsprøve i alkoholloven* kr 400
Etableringsprøve for serveringssted* kr 400

*Må betales på forhånd.

Snøskuter

Snøskuter

Snøskuter Pris i 2021
Skuterkort hele kommunen pr. sesong kr 300
Næringsaktør innen natur og fritidsliv.  
Fleksibelt løyve for intill 10 skutere. kr 3000 

Løyvekort er personlig.

Fører av snøskuter drevet med elektromotor fritas for løypegebyr.

Purregebyr og forsinkelsesrente

Inkassoforskriften §1-2, 1.ledd sier at man kan kreve purregebyr lik 1/10 av inkassosatsen. Forskrift om inkassosatsen §1 angir hvor høy inkassosatsen er. Denne har vært endret hvert år, og var for 2018 kr 700.


Dette gir et purregebyr på kr 70. For sistnevnte forskrift pleier endringer å bli vedtatt i desember, gjeldende fra januar påfølgende år. Betalingsoppfordring er 3/10, det vil si kr 210. Bardu kommune følger til enhver tid forskriften.

Forsinkelsesrenten er pr. dags dato på 8,5%, men denne kan endres halvårlig 1.januar og 1. juli. Den skal svare til den pengepolitiske styringsrenten fastsatt av Norges bank pr. 1 Januar og 1. Juli det aktuelle år tillagt minst 8 prosentpoeng. Det er finansdepartementet som fastsettes denne, se forsinkelsesrenteloven med tilhørende forskrifter. Bardu kommune følger til enhver tid forskriften.

Brann og redning

Alarmmottak Brannvesenet har alarmmottak for næringsliv og offentlige bygg(kommune, fylke og stat) samt privat forretning/industri. Ta kontakt med brannsjef ved interesse.

Brann og redning

Alarmmottak

Brannvesenet har alarmmottak for næringsliv og offentlige bygg(kommune, fylke og stat) samt privat forretning/industri. Ta kontakt med brannsjef ved interesse.

Andre tjenester -I tillegg kommer 25% mva Pris i 2021
Undervisning pr time kr 980
Ansatt/mannskap dagtid pr time kr 970
Bruk av utrykningskjøretøy, pr. anvendt time kr 659
Bruk av båt, pr. anvendt time kr 602
Utleie slanger pr.døgn, pr. stk kr 70
Avgift pr. unødig uttrykn. (pr. stk) utover 3 pr. år. kr 6 012
Brannv.leder kurs pr. deltaker inkl. lunsj kr 1 681
Brenning bygg til og med bolig str. kr 6 988
Utrykning i forbindelse med heisalarm. Per utrykning kr 2 850
Vannfylling næring/privat, pr. gang kr -

 

Alarmtilknytning -I tillegg kommer 25% mva Pris i 2021

Tilknytning - engangsbeløp

Inkluderer klargjøring av mottak i sentralen, samt nøkkelsafe.

kr 3839

Årsavgift for særskilte brannobjeketer og andre

Inkluderer overføring fra alarmsender, utkjøring til objektet, årlig sjekk av nøkler, 3 unødige uttrykninger pr. kalenderår, varsling

kr 7678

 

Bygge, deling, plan og forurensningssaker

Satser indeksregulert etter kartindesk pr. September 2020. Gebyrregulativet er vedtatt av K-styret 2.desember 2020 i sak 90/2020.

1. FELLESBESTEMMELSER

1.1 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. 

1.2 Beregningstidspunkt

Gebyr beregnes etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger.

1.3 Betalingsbestemmelser

Alle gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad, melding eller planforslag. Der dette likevel ikke fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering. Byggesøknader blir behandlet når kvittering for betalt byggesaksgebyr forevises teknisk enhet. Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene. Byggesaksgebyr beregnes etter bruksareal BRA i henhold til norsk standard NS 3940.

HOVEDKATEGORIER FAKTURA:

1.Forskuddsfaktura:

Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført.

2.Etterskuddsfaktura:

Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført. 

1.4 Innfordring

Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr – for tiden kr 70,00 Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring. 

1.5 Gebyr beregnet på anvendt tid

For ett gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen:  

A. Kontorarbeid  Saksbehandler  kr 760,00
B. Feltarbeid  Saksbehandler kr 800,00
C. Oppmåling jf. Matrikkelloven  Saksbehandler  kr 760,00 
  Landmåler  kr 800,00 
  Målelag kr 1 115,00 
  Minstegebyr  kr 1 780,00 

 

1.6 Gebyr for sak som trekkes

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned. Ved beregning benyttes reglene i pkt. 1.5. Normal mottakskontroll ansees i denne sammenhengen ikke som saksbehandlingsarbeid. Ved avbrutte kartforretninger kan satser i pkt. 3.6 benyttes. 

1.7 Urimelig gebyr

Hvis gebyret etter dette regulativ ansees urimelig i forhold til det arbeid Bardu kommune har med saken, kan administrasjonen fastsette et passende gebyr. 

1.8 Klageadgang

Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak om gebyrregulativ. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser. Administrasjonens fastsettelse ved skjønnsmessige avgjørelser kan påklages til Plan- teknisk utvalg i Bardu kommune. Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist. Ved klager skal forvaltningslovens regelverk følges. Klagefristen er 3 uker. 

1.9 Regulering av gebyrregulativets satser

Gebyrsatsene reguleres i forbindelse budsjett. Reguleringen skjer ved bruk av Kartverkets indeks for oppmålingsarbeider med indeks pr 1. september hvert år. Kommunestyret kan gjøre endringer i regulativet ut over indeksregulering når kommunestyret finner det nødvendig. Nye gebyrene skal kunngjøres på tilfredsstillende måte. 

2. BYGGE- OG PLANSAKER M.M. I BARDU KOMMUNE

Fastsatt av kommunestyret med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 33-1. (PBL) Gebyrregulativet gjelder fra 01.01.2019. 

2.1 Forhåndskonferanse

For forhåndskonferanse m/referat, jf. PBL § 21-1, betales et gebyr på 

A. Søknader i tiltaksklasse 1 kr 1 510,00 
B. Søknader tiltaksklasse 2 og 3  kr 3 015,00 

 

2.2 Boliger og fritidsboliger uten sekundær leiligheter, PBL § 20-3

Bruksareal  Ett-trinns  PBL § 21-7 2. ledd  Ramme-  Igangsettingstillatelse 
BRA≤100 kr 10 080,00  kr 8 165,00 kr 8 165,00  kr 3 170,00
100 kr 10 795,00  kr 9 805,00  kr 9 805,00 kr 3 170,00
BRA>200 kr 12 705,00  kr 11 430,00  kr 11 440,00 kr 3 170,00

 

2.3 Andre nybygg, tilbygg og påbygg PBL § 20-3

Gjelder andre søknadspliktige tiltak som nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging. Gjelder også for bolig og fritidsbolig med flere leiligheter. Ved kombinasjonsbygg som inneholder boligdel benyttes pkt 2.2 på boligdelen og pkt 2.3 på annet areal.

Areal  Ett-trinns PBL § 21-7 Rammetillatelse Igangsettings-
BRA/BYA≤30  kr 4 085,00 kr 3 685,00 kr 3 685,00 kr 3 180,00
30 kr 8 165,00 kr 7 350,00 kr 7 350,00  kr 3 180,00
150  kr 11 800,00 kr 10 625,00  kr 10 625,00  kr 3 180,00
300 kr 20 880,00  kr 18 795,00  kr 18 795,00  kr 3 180,00
600 kr 27 235,00  kr 24 510,00  kr 24 510,00  kr 3 180,00
BRA/BYA>1000  + kr 20,00  + kr 20,00  + kr 20,00  kr 3 180,00

 

2.4 Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-4

For alminnelige driftsbygninger i landbruket, mindre tiltak på bebygd eiendom, midlertidige bygninger og andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forstås av tiltakshaver, betales byggesaksgebyr etter bruksareal (NS 3940): 

Areal  Ett-trinns søknad (med høring) PBL § 21-7 3. ledd ( uten høring)
BRA/BYA≤50   kr 3 630,00  kr 3 275,00  
50 kr 4 535,00  kr 4 085,00 
150 kr 6 360,00  kr 5 715,00
300 kr 10 890,00 kr 9 805,00 
700 kr 15 435,00 kr 13 895,00 
BRA/BYA>1000 + kr 20,00  + kr 20,00 

 

2.5 Søknadspliktige tiltak som ikke kan måles etter bruksareal.

For behandling av tiltak etter PBL §§ 20-1 og 20-4, som ikke kan måles etter bruksareal, for eksempel forstøtningsmur, innhegning, fasadeendring, skilt, bygningsteknisk installasjon, terrenginngrep, deling av eiendom etc., betales et gebyr i henhold til følgende: 

2.5.1 Tekniske installasjoner, heiser, løfteinnretninger, terrengarbeid, veger, parkeringsplasser, anlegg og konstruksjoner, skilt, reklame og andre mindre tiltak som det ikke er fastsatt særskilt gebyr for nedenfor  kr 2800,00 
2.5.2 Støttemurer høyere enn 1,5 m eller lengre enn 8,0 m, støyavskjerming lengre enn 15 m  kr 3835,00
2.5.3 Lekeplasser, idrettsanlegg, parkeringsplass o.l. > 300 m² og < 1000 m2 kr 3835,00 
2.5.4  Lekeplasser, idrettsanlegg, parkeringsplass o.l. > 1000 m² kr 7690,00
2.5.5 Veganlegg, trasélengde > 500 m  kr 7690,00 
2.5.6  Vann- og avløpsledninger, trasélengde > 1 km kr 7690,00
2.5.7  Vesentlig terrenginngrep tiltaksklasse 1, masseuttak/utsprenging over 100 m3, utfylling i vann/på land over 100 m²  kr 3835,00 
2.5.8 Vesentlig terrenginngrep tiltaksklasse 2, masseuttak/utsprenging over 500 m3, utfylling i vann/på land over 500 m²  kr 7390,00
2.5.9  Vesentlig terrenginngrep tiltaksklasse 3, masseuttak/utsprenging over 2000 m3, utfylling i vann/på land over 2000 m² kr 11535,00
2.5.10  Deling av eiendom jf § 20-1 m.  kr 1920,00 
2.5.11  Andre tiltak for behandling etter § 20-1, tiltaksklasse 1 kr 2800,00
2.5.12  Andre tiltak for behandling etter § 20-1, tiltaksklasse 2 kr 7690,00 
2.5.13  Andre tiltak for behandling etter § 20-1, tiltaksklasse 3 kr 11535,00

For tiltak som ikke kan måles etter areal og hvor det kreves igangsettingstillatelse brukes satser i pkt. 2.3

2.6 Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk

Søknad om endring av tiltak før brukstillatelse/ferdigattest  kr 3 170,00  
Tillegg for endringssøknad som krever nabovarsling kr 1 585,00

Dersom endringen gir økt bruksareal eller økt antall leiligheter, skal det i tillegg betales gebyr etter punkt 2.2 - 2.4  

2.7 Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg

Minsteavgift for rivning av tiltak   kr 2 300,00 
Riving av bygninger og konstruksjoner med BRA fra 100-600m² kr 4 610,00
Riving av bygninger og konstruksjoner over 600 m2   kr 7 690,00

 

2.8 Bruksendring

Bruksendring uten bygningsmessige endringer  kr 1 530,00

 

 

 

 

 

2.9 Tiltak som krever dispensasjon

Betinger en søknad dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen eller avvik fra forskrift, beregnes det ett tilleggsgebyr pr. dispensasjonssøknad utover andre satser, jfr. regulativet. Det skal betales gebyr for hvert forhold. 

Administrativt vedtak u/ høring kr 3 075,00
Administrativt vedtak m/ høring kr 6 375,00
Politisk behandling  kr 10 755,00 

 

2.10 Ferdigattest

Behandling av ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er inkludert i byggesaksgebyret. Tas tiltak i bruk uten disse tillatelsene gjelder Byggesaksforskriftens bestemmelser om overtredelsesgebyr (se pkt.2.13). 

2.11 Gebyr for mangelfulle søknader

Gebyr for søknad som mangler dokumentasjon/opplysninger som må innhentes før søknaden kan behandles: kr 1545,00

Gjelder alle typer søknader unntatt der søknad fremmes av tiltakshaver selv etter pbl § 20-4 eller selvbygger. 

2.12 Ulovlighetsoppfølging - Tilsyn

For oppfølging av ulovlige tiltak som er igangsatt/utført uten nødvendig tillatelse, kan det kreves gebyr for ulovlighetsoppfølging med et beløp tilsvarende gebyr for denne type tiltak i henhold til regulativet. Ved eventuell etterfølgende søknad om godkjenning av tiltaket betales i tillegg ordinært gebyr for søknadsbehandlingen. Der tiltakshaver uoppfordret søker om godkjenning av tiltak etter at det er utført, betales ordinært gebyr og ikke gebyr for ulovlighetsoppfølging etter første ledd. Ved særlig omfattende og ressurskrevende ulovlighetsoppfølging kan det kreves gebyr etter medgått tid. 

2.13 Overtredelsesgebyr jf. PBL. § 32-8 *

Utmåles etter overtredelse jamfør byggesaksforskriften § 16-1. For detaljert beskrivelse av hvilke forhold som kan medføre overtredelsesgebyr vises det til byggesaksforskriftens § 16-1 med underpunkter. Utmåling av gebyrets størrelse fastsettes etter regler i byggesaks- 10 forskriftens § 16-2. Maksimalt samlet gebyr kan ikke overstige kr. 400 000,- jf. byggesaksforskriftens § 16-1  *gebyrets størrelse fastsatt i byggesaksforskrift til Plan- og bygningsloven

2.14 Ansvarsrett

Erklæring om ansvarsrett uten sentral godkjenning kr 1 850,00
Erklæring om ansvarsrett der ansvarsområdene dekkes helt av sentral godkjenning  kr 1 000,00 
Godkjenning av relevant utdanning/praksis for ansvarsrett, SAK 10 § 11-4  kr 2 605,00 
Godkjenning av ansvarsrett som selvbygger  kr 1 850,00 

 

2.15 Reguleringsarbeider etter PBL §§ 12-10 og 12-11 *

  oppstartsgebyr  gebyr
Reguleringsendringer som behandles administrativt.  kr 2 000,00  kr 2920,00
Reguleringsendringer med begr. høring, behandles politisk   kr 4 000,00 kr 5235,00
Reguleringsendringer med full høring og off. ettersyn   kr 6 000,00  kr 7330,00 
Enkel områdeplan eller detaljplan  kr 6 000,00 kr 7730,00  
Sammensatt områdeplan eller detaljplan inkludert behandling av planprogram  kr 15 000,00 kr 11660,00
For sammensatte planer fra og med 10 da, betales et tillegg pr. påbegynte 5 da. på kr.    kr 6670,00 

For reguleringsplaner skal forslagsstilleren også betale kunngjøringskostnadene. * Fra 2021 er gebyrene todelt med et gebyr for oppstart og et når plan er ferdigbehandlet. Samlet gebyr tilnærmet som før. 

2.16 Befaringer/undersøkelser i forbindelse med arealplaner/byggeprosjekter og anlegg m.m.

For tiltak som utløser undersøkelsesplikt etter kulturminneloven, andre lover og forskrifter, dekkes dette av tiltakshaver/forslagsstiller. Ved avholdelse betales fast gebyr (3 x timesats) pr. befaring. I tillegg betales reiseutgifter. 

2.17 Digitalisering av reguleringsplaner

For digitalisering og/eller kontroll av private planforslag til gjeldende SOSI-standard beregnes dette på grunnlag av anvendt timeverk med timesats angitt i regulativets pkt. 1.5. Før oppstart av digitalisering betales et minstegebyr på kr. 3000,- for kontroll og etablering av datagrunnlag for planfremstillingen.

2.18 Sakkyndig bistand

For nødvendig bruk av sakkyndig bistand, dekkes dette i helhet av tiltakshaver. Tiltakshaver kan selv sørge for nødvendige utredninger.

3. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

 

 

3.1 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

3.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0 – 500 m²  kr 9 130,00
areal fra 501 – 1000 m² kr 14 665,00 
areal fra 1001 - 2000 m2 kr 15 995,00 
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. Inntil 20 da.  kr 600,00

Ut over 20 da. fastsettes gebyr etter medgått tid. 

3.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Areal fra 0 – 1500 m2  kr 7 995,00 
Areal fra 1501 m2 med økning pr. påbegynt da. Inntil 10 da.  kr 600,00 

Matrikulering ut over 20 da. Fastsettes gebyr etter medgått tid. 

3.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon (pr. seksjon)
areal fra 0 – 50 m²  kr 2 725,00 
areal fra 51 – 250 m² kr 3 185,00
areal fra 251 – 2000 m² kr 5 600,00
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da kr 600,00 

 

3.1.4 Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom volum fra 0 – 2000 m3  kr 19 325,00
volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3  kr 600,00 

 

3.2 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 

3.3 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Gebyr for opprettelse av matrikkelenhet kr 2 470,00

I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning i samsvar med pkt. 3.1 – 3.4 innen fristen på 2 år. 

3.4 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter pkt. 3.1, 3.2 og 3.3

3.5 Grensejusteringer

3.5.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. 

areal fra 0 – 250 m²  kr 5 530,00 
areal fra 251 – 500 m²  kr 7 680,00 

 

3.5.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

volum fra 0 – 250 m³  kr 6 865,00 
volum fra 251 – 1000 m³ kr 8 135,00 

 

3.6 Areal- og volumoverføring

3.6.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

volum fra 0 – 250 m³ kr 9 175,00 
volum fra 251 – 500 m³ kr 9 945,00 
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret  kr 600,00

For større volumer kan gebyr alternativt fastsettes etter medgått tid. 

3.6.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. For arealoverføring etter matrikkelloven vises til gebyrregulativets pkt. 3.1.1 men da med et tillegg i prisen på 25 % 

3.7 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter kr 3 070,00 
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1 265,00

 

3.8 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter kr 6 140,00
For overskytende grensepunkter, pr. punkt  kr 1 595,00

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

3.9 Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr 3 730,00
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 1 000,00

Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

3.10 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 

3.11 Betalingstidspunkt

Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn forskudds- eller etterskuddsvis jfr. pkt. 1.3 

3.12 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

3.13 Utstedelse av matrikkelbrev*

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider  Kr. 350,-

* Gebyr fastsatt i annet lovverk Matrikkelloven

3.14 Gebyrer etter medgått tid

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendt timeverk. Timesatsen i henhold til pkt. 1.5 

3.15 Gebyr for oppmålingsforretning over punktfeste.

For kartforretning over punktfeste betales 50 % av oppmålingsgebyr for fradeling av 1 da. tomt jf. pkt. 3.1.1 dersom merking og/eller oppmåling i marka er nødvendig. For punktfester som tidligere er registrert i registreringsbrev og det ikke kreves ny oppmåling, betales 25 % av gebyret for fradeling av 1da. tomt jf. pkt. 3.1. 

3.16 Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer.

For slike forretninger over større sammenhengende parseller / eiendommer til landbruks-, almen fritids- og andre allmennyttige formål betales etter anvendt tid. 

3.17 Gebyr for eierseksjonering

Ved begjæring til kommunen om tillatelse til seksjonering av eiendom i henhold til Lov om eierseksjoner § 15, betales det gebyr etter følgende satser: 

Til og med 10 seksjoner uten befaring   kr 5 370,00
Fra og med 10 seksjoner uten befaring   kr 6 405,00
Til og med 10 seksjoner med befaring  kr 7 230,00
Fra og med 10 seksjoner med befaring kr 8 265,00
Reseksjonering inntil 10 seksjoner uten befaring   kr 5 370,00
Reseksjonering fra og med 10 seksjoner uten befaring  kr 6 405,00
Reseksjonering inntil 10 seksjoner med befaring  kr 7 230,00
Reseksjonering fra og med 10 seksjoner med befaring  kr 8 265,00

For oppmåling av seksjonerte utearealer se pkt. 3.1.3 

3.18 Behandlingsgebyr

Gebyr for klargjøring av saksopplysninger i forbindelse med arbeid etter matrikkelloven: Undersøkelser av heftelser, servitutter og andre tinglyste forhold i grunnboken kr 160,00 
Kopiering av skyldelingsforretninger for bruk under saksforberedelse   
Framskaffelse og kopiering av godkjente tegninger og situasjonsplaner i forbindelse med seksjonering   

 

3.19 Frister i saker som krever oppmålingsforretning

Frist for å gjennomføre og matrikkelføre oppmålingsforretninger er jfr. Matrikkelforskriften § 18 satt til 16 uker. I Bardu kommune er følgende måneder i vinterhalvåret unntatt fra fristbestemmelsen: November, Desember, Januar, Februar, Mars og April. Fristen løper fra den tid aktuell sak er ferdig saksbehandlet og at alle tillatelser foreligger

3.20 Frister i saker som ikke krever oppmålingsforretning

Gjennomføring av saker som ikke krever oppmålingsforretning jfr. Matrikkelforskriftens § 19 skal utføres uten unødig opphold. Felles for alle typer saker er klagefrist jfr. pkt. 1.8  

4 PÅVISNING AV TILTAK

Påvisning av byggelinje for tiltak

4.1  For bygg til og med 50 m2 grunnflate (BYA)  kr 1 670,00 
4.2 For bygg over 50 m2 til og med 200 m2 grunnflate (BYA)  kr 2 205,00  
4.3  Ved samtidig påvisning av garasje betales et tillegg på  kr 575,00
4.4 For bygg over 200 m2 grunnflate (BYA)   kr 2 610,00
4.5 Ved samtidig påvisning av garasje betales et tillegg på  kr 575,00

Ved ny påvisning - uendret beliggenhet /kontroll - betales 50% av satsene Ved ny påvisning- justert beliggenhet – betales 75 % av satsene For oppdrag med flere byggeenheter eller andre forhold som tilsier at ovennevnte satser er høyere enn kommunens selvkost, kan det inngås særskilt avtale hvor betalingen tar utgangspunkt i antatt timeforbruk og timesatser som angitt i pkt. 1. 5 Etter tiltakshavers ønske og særskilt avtale kan kommunen utføre ytterligere prosjektering; utstikking; og kontroll av beliggenhet. I disse tilfelle avtales pris for den totale bistand basert på antatt eller påløpt timeforbruk og timesatser som angitt i pkt.1.5.

5 SITUASJONSKART / TEMAKART

Regulativet gjelder utarbeiding av standard situasjonskart som ikke kan skrives ut ifra FKB kartbaser. Dersom utarbeiding av situasjonskart krever ny oppmåling av eiendomsgrenser i marka, kommer i tillegg gebyr for kartforretning over grenser. 

5.1 Standard situasjonskart

5.1.1  For standard situasjonskart for bruk i byggesak betales  kr 375,00  
5.1.2  For utarbeidelse av temakart betales det for medgått tid etter satser i pkt. 1.5. Betaling for utskrift / kopier gjøres etter egne satser. Minstegebyr for utarbeiding av temakart er: kr 820,00

 

5.2 Utvidet situasjonskart

5.2.1  Standard situasjonskart med tillegg av koordinater for regulerte begrensningslinjer og eiendomsgrenser  kr 1625,00
5.2.2 Innmåling av terrengdetaljer; beregning av kritiske marginer; og beliggenhetsprosjektering kan foretas etter særskilt avtale. I disse tilfeller avtales pris for den totale bistand basert på antatt eller påløpt timeforbruk og timesatser som angitt i pkt. 1.5 som pr. tiden er:  kr 800,00  

 

6. KART OG FASTMERKER

6.1 KARTAVGIFTER

Ved kjøp av kart erverves en disposisjonsrett til kartet/datasettet. Dette er rett til å benytte produktet til intern/privat bruk. Rett til eksemplarframstilling; publisering; distribusjon; og/eller markedsføring er ikke inkludert og krever særskilt avtale 

6.1.1 Utskrift og kopiering av kart, tegninger, planer og dokumenter
Tegninger, kartog planer    A3 – A2  A1 – A0
Kart Tegninger Dokumenter  Strek  Kr. 175,- Kr. 250,-
Kart, planer og tegninger med fargeflater Fargede flater Kr. 350,- Kr. 500,- 

Kopier av analoge kart og tegninger i sort / hvit prises som tilleggsutskrift. Utskrift og kopiering gjelder på papir. Ved utskrift / kopiering på andre typer medier kommer kostnader til folietype i tillegg. 

6.1.2 Digitale kartdata

For digitale kartdata direkte fra kartbasen benyttes Statens kartverk sin priskalkulator. 20 Minstepris for uttak er kr. 750,- inntil rapporteringsplikt etter GEOVEKST forvaltningsavtale er nådd. Overskrides grensen beregnes gebyr i samsvar med forvaltningsavtalen for GEOVEKST. Med levering av digitale kartdata følger standard forklaring til dataoppsettet om kunden ønsker dette. 

6.1.3 Digitale plan- og temadata

For digitale plandata og andre temadata kopiert direkte fra kartbasen og levert digitalt på eller: Minstepris er kr. 750,- og videre kr. 12,- pr. da.

6.2 FASTMERKER

Opplysninger om kommunens fastmerker med beliggenhet, nøyaktighet, koordinatsystem og transformasjoner.

6.2.1 Fastmerkeopplysninger med dokumentasjon

Gebyr beregnes etter medgått timeforbruk og timesatser som angitt i pkt. 1. 5. – minstepris kr 280,00. Gebyrene dekker fastmerkeopplysninger hvor kommunen ikke er part i målearbeid.

7. EIENDOMSINFORMASJON

Gebyrene gjelder fremskaffelse av eiendomsinformasjon fra kommunale arkiver og sentrale register i forbindelse med salg eller annen overdragelse av eiendom. 

7.1 Prisliste for eiendomsinformasjon (meglerinfo)

7.1.1  Kartutsnitt  kr 375,00 grunnkart med eiendomsgrenser
7.1.2 Utsnitt av reguleringsplan  kr 375,00 foreligger
7.1.3 Reguleringsbestemmelser  kr 105,00 reguleringsbestemmelser der dette foreligger
7.1.4 Målebrev  kr 285,00  kopi av målebrev / eller skylddelingsforretning 
7.1.5 Midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest  kr 320,00   
7.1.6 Kommunale avgifter   kr 205,00 hvilke kommunale avgifter eiendommen plikter
7.1.7 Utestående kommunale fordringer  kr 260,00  
7.1.8 Tilknytning til vann, vei og avløp kr 260,00  gjelder tilkoblinger ved ubebygde tomter 
7.1.9 Tegninger av bygninger  kr 160,00  
7.1.10 Opplysninger fra kommuneplanen  kr 320,00  planstatus for eiendom der det ikke er reguleringsplaner 

 

7.2 Meglerpakke*:

7.2.1  Bebygd tomt  kr 3 100,00
7.2.2 Ubebygd tomt kr 670,00

* Gjelder samlede opplysninger prissatt i pkt. 7.1 

8. SAKSBEHANDLING ETTER FORURENSNINGSFORSKRIFTEN

8.1 Forurenset grunn – saksbehandlergebyr

8.1.1  Godkjenning av tiltaksplan, enkel sak kr 3 170,00 
8.1.2  Godkjenning av tiltaksplan, middels sak  kr 6 350,00 
8.1.3  Godkjenning av tiltaksplan, komplisert sak  kr 11 105,00
8.1.4 Godkjenning av tiltaksplan, svært komplisert sak  kr 13 220,00 

 

8.2 Oljetanker

 «Nedgravde oljetanker som tas permanent ut av bruk, skal tømmes for olje, rengjøres og graves opp. En tank skal alltid anses for å være tatt permanent ut av bruk dersom den ikke har vært brukt på 3 år. Dersom det foreligger særlige grunner, kan kommunen etter søknad utsette fristen for tømming og oppgraving av en tank som er tatt permanent ut av bruk.» (8.2.1)

«Dersom det vil medføre urimelige kostnader å grave opp en tank, kan kommunen etter søknad gjøre unntak fra annet ledd og tillate at tanken i stedet rengjøres og fylles med naturlige masser som sand, grus o.l. eller masser basert på keramiske materialer eller glass. Påfyllingsanordningen på gjenfylte tanker skal fjernes eller sikres, slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.» (8.2.2)

8.2.1  Saksbehandlingsgebyr for søknad om utsatt frist for tømming og oppgraving av en tank som er tatt permanent ut av bruk kr 7935,00
8.2.2 Saksbehandlingsgebyr for søknad om å unnlate oppgraving av tank pga. urimelige kostnader ved fjerning av tank. kr 16395,00 

 

Barnehage

For sein henting

For sein henting, pr. påbegynte time. kr 405,-

 

Foreldrebetaling

Maksimalpris for barnehager er satt av regjeringen i statsbudsjettet for 2021. Maksimalpris på en barnehageplass er fra 01.01.21 kr 3 230 pr. måned. Det gis redusert foreldrebetaling til husholdninger med inntekt under kr 592 167. Man skal maksimalt betale 6% av samlet inntekt for en barnehageplass. 

Sats pr. mnd Pris 2021
100% plass kr 3230
50% plass kr 1695

 

Søskenmoderasjon

 

Fra søsken nr. 3 gis det 50% søskenmoderasjon. 

Fra søsken nr. 2 gis det 30% søskenmoderasjon. 

100% plass kr 2261,-
50 % plass kr 1186,-

Fra søsken nr. 3 gis det 50% søskenmoderasjon. 

100% plass kr 1615,-
50 % plass kr 847,-
 

Kostpenger

Kostpenger pr. 1.1.2021 er satt til 374 kr pr. måned.

Kommunale avgifter

Vann

Ved beregning av antall m3 vannforbruk og kloakkmengde ganges beregnet areal med 1,5 jfr Forskrift om gebyrer for vann og kloakk pkt. 8.5
Kommunale gebyrer beregnes etter selvkostprinsipp.

Vann

I tillegg kommer 25 % mva

Pris i 2021
Tilkoblingsgebyr pr m2 kr 36,00
Årsgebyr fast kr 518,00
Årsgebyr pr m3 kr 9,11
Stipulert årsforbruk pr m2 kr 13,67
Leie av vannmåler pr stk kr 300,00

 

Avløp

Ved beregning av antall m3 vannforbruk og kloakkmengde ganges beregnet areal med 1,5 jfr Forskrift om gebyrer for vann og kloakk pkt. 8.5
Kommunale gebyrer beregnes etter selvkostprinsipp.

Avløp

I tillegg kommer 25 % mva

Pris i 2021
Tilkoblingsgebyr pr m2 kr 36,00
Årsgebyr fast pr boenhet kr 449,00
Årsgebyr forbruk pr m3 kr 9,86
Stipulert årsforbruk pr m2 kr 14,79

 

Septikk

Septik

I tillegg kommer 25 % mva

Pris i 2021
Slamavskiller pr tømming inntil 4 m3 kr 1 768,00
Slamavskiller pr m3, 4-10 m3 tank kr 692,00
Slamavskiller pr m3, > 10 m3 tank kr 538,00
Ekstratømming 4 m3 tank kr 3 042,00

 

Renovasjon for husholdninger

Renovasjon for 2021 er 3258,- pr. kalenderår. 

I tillegg kommer 25% mva

Renovasjon for fritidisboliger

Pris for renovasjon fritidsboliger i 2021

Kr 514 (i tillegg kommer 25% mva)