Søskenmoderasjon

For familier med mer enn ett barn i barnehage gis moderasjon på 30 % for barn nummer 2 og 50 % fra og med barn nummer 3.Moderasjon gis på den rimeligste plassen. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de er registrert i folkeregisteret.

Det gis 30 % søskenmoderasjon i SFO for de som har søsken i SFO eller barnehage.

Du slipper å søke om søskenmoderasjonen, det beregnes automatisk i vårt datasystem. Det gis ikke moderasjon på kostutgifter.

Regler for moderasjon vedtas av kommunestyret og er regulert av Forskrift for foreldrebetaling i barnehager.

Redusert foreldrebetaling

Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling i barnehage:

 1. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.
 2. 20 timer gratis oppholdstid i uken for 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt.

Ordningen er søknadsbasert, og det søkes på nytt for hvert barnehageår. Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden med dokumentasjon er mottatt av Bardu kommune. For å få registrert endring på faktura fra og med august, må søknad med vedlegg være levert innen 20. juni.

Slik søker du

 • Søknaden sendes via Visma Flyt barnehage - Foresattportalen
 • Foresatte sender kun en søknad per husstand selv om man har flere barn i barnehage.
 • Hvis man har barn som starter i barnehage f.eks. 1.1, og ikke lå i søknaden om redusert foreldrebetaling våren før, må man søke på nytt.
 • Foresatt som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet.
 • Det er kommunen barnet er folkeregistrert i som skal behandle søknad om reduksjon.
 • Vedtak om redusert foreldrebetaling gis ut barnehageåret. Foresatte som har behov for reduksjon må derfor sende inn søknad for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt. 
 • Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

 

 

Hvordan beregnes årsinntekt?

 • Husholdninger med samlet årsinntekt i 2021 under kroner 592 7167,- kan søke om redusert foreldrebetaling.
 • Husholdninger med lav årsinntekt kan i tillegg søke om 20 gratistimer i uken for barn i alderen 2-5-år og barn med utsatt skolestart. Fra 1. januar 2021 er denne inntektsgrensen satt til kroner 583 650,-.
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn.
 • Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.
 • Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Det vil si at for barn nummer to skal det betales 70 % av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nummer tre skal det betales 50 % av det den betaler for det første barnet.

Dokumentasjon

 • Siste skattemelding skal legges ved som dokumentasjon. Unntak er dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år. Dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV. Det må fremkomme hvem inntekten gjelder for.

  Inntekter og arbeidsforhold kan hentes fra skatteetaten.
 • Dokumentasjonen lastes opp i søknaden eller ettersendes til Bardu kommune, Enhet Oppvekst, kultur og integrering, v/Berit Carho, Postboks 401, 9365 Bardu. Dersom du ettersender dokumentasjon, må disse merkes med navn og søknads ID.