I tillegg til hjelp til den enkelte og tjenesteapparatet, vil en slik kontakttelefon kunne synliggjøre problemområdet og samtidig registrere omfanget. Det som er gjort av undersøkelser på dette området til nå, viser at mellom 4 - 6% av eldre er utsatt for overgrep hvert år. Imidlertid vet vi at det som regel handler om skjult vold, og at det kun er en liten del som er registrert av politiet og hjelpeapparatet.

Overgrep mot eldre skjer både i private hjem og på institusjoner. Selv om overgrepene kan ta mange former, er de som regel av psykisk, fysisk, økonomisk eller seksuell karakter. Det kan også handle om manglende omsorg eller strukturelle overgrep. Med det siste mener vi organisering av tiltak eller mangel på tiltak som fører til at den eldres liv, helse og sikkerhet ikke blir ivaretatt. Dette kan skje både i privat og offentlig regi.

Alle eldre over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe oss for å få råd, veiledning og hjelp. Pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan også benytte dette nummeret. Her møter de fagpersoner med kunnskap om og forståelse av vold. Det er spesielt to barrierer vi skal være klar over i arbeidet vårt for å hjelpe. For svært mange eldre er dette skambelagt og vanskelig å snakke om. De kan vegre seg mot å utlevere en person som kanskje står dem nær, og de er ofte ikke klar over at mange andre er i samme situasjon. Ved å informere om at omfanget er stort, vil de skjønne at de ikke sitter med et problem de er alene om.

Dette en generasjon der mange dessuten vegrer seg for å bry andre med problemene sine. Når en undersøkelse i tillegg viser at 70% er enige i utsagnet: ”Når en nabo vet at et eldre menneske blir utsatt for overgrep eller omsorgssvikt av et familiemedlem, bør ikke naboen melde det til slike instanser som hjemmetjenesten, sosialomsorgen eller politiet”. (NKVTS 2004-06), blir en nasjonal kontakttelefon et uhyre viktig tilbud. Vold er ikke er en privatsak, men et samfunnsansvar!

Gå inn på www.vernforeldre.no for mer informasjon.