Vernet av Rohkunborri nasjonalpark sikrer en verdifull fjellnatur for fremtiden. Dette er viktige leveområder for planter og dyr, og flere av artene finnes på den norske rødlisten over truede/nær truede arter. Eksempler på dette er jaktfalk og snøugle. Tidligere ynglet også fjellreven som er kritisk truet, i området. På svensk side er det registrert flere fjellrevehi. Det er derfor store muligheter for at fjellreven på ny etablerer seg i dette området. Naturverdiene ellers er knyttet til rike løvskoger med preg av urskog, kalkrik fjellvegetasjon, alpine våtmarker med rikmyr, palsmyr og verdifulle ferskvannsmiljø.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim inviterer til markering av den nye nasjonalparken ved Altevatnet, nærmere bestemt ved Vasskardelva (vegenden), lørdag 20. august.

Program:
kl 12.00 – 13.00
Joik v/Ole Johan Eira
Fylkesmann Svein Ludvigsen
Ordføreren i Bardu kommune, Oddvar Bjørnsen
Musikkinnslag v/Anders Hoffmann
Sametinget v/Vibeke Larsen,
Fylkesrådsleder Pia Svensgaard
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.
kl 13.00 – 14.00
Mat til alle fra Fjellguiden Altevatn
Statens naturoppsyn og Fjelltjenesten serverer kaffe

Transport til og fra Altevatnet ved Vasskardelva:
Vi oppfordrer folk til å bruke kollektiv transport til arrangementet da det ikke vil være parkeringsmuligheter ved vegenden. Det settes opp gratis buss fra Setermoen til Altevatnet/Vasskardelva.
Avgang fra bussholdeplass SENTRUM kl 10.30. Retur fra Vasskardelva v/vegenden ca kl 14.15
De som eventuelt bruker privatbiler anmodes om å parkere i båthavna eller ved Toppen og gå innover til arrangementsplassen. Det er ca 2,7 km fra demningen og 1,5 km fra båthavna. Arrangementsplassen ligger et par hundre meter fra parkeringsplassen ved vegenden. For bevegelseshemmede vil det være vanskelig å ta seg fram med rullestol. De som på grunn av dette måtte ha behov for hjelp til transport fra parkeringsplassen til arrangementsplassen, bes ta kontakt med Per Åke Heimdal på telefon 48263770 innen fredag 19. august kl 16.00.