Gjeldende reguleringsplan er vedtatt i 1978 og sist endret i 1990 i forbindelse med bygging av Seterveien barnehage.
Kommunen arbeider med å fjerne avkjøringer til E6 i tråd med reguleringsplan og i tråd med konklusjonen i trafikksikkerhetsinspeksjon i 2005. Da er det naturlig å se på bussholdeplasser og gangforbindelser.
Noen busser stopper nå ved innkjøring til Smedstad og noen stopper i krysset E6 Seterveien. I planen er det vedtatt ny busstopp på nordsiden av E6 er sør for Smestad. Bygging av ny busslomme må avklares med Statens vegvesen.
I forbindelse med regulering og utbygging av Øverjordet vil kommunen forbedre krysset E6-Seterveien og E6-Gammelveien og bedre sikten både i disse kryssene og de andre kryssene mot E6. Det betyr at vi må fjerne trær på private eiendommer. Det vil vi gjerne gjøre i samarbeid med eierne. Reguleringsplanen viser gangvei langs Seterveien, fotgjengerovergang over E6 og gangvei videre til Lyngveien. Endringer som har skjedd over tid, er tatt med i reguleringsplanen:
- Tomt til Seterveien barnehage er utvidet for å tilfredsstille arealkravene i forbindelse med utvidelsen av barnehagen
- Formål i reguleringsområde I1, vaskeritomta, endret til boligformål
- Formål i reguleringsområde I2, Smestad, endret til kombinert formål kontor/offentlig
- Snevebakken mellom Parallellen og Furuveien er gangvei. Øverste biten kan ikke brøytes