I tillegg til gangvei, er det også gjort endring med gangvei ned til undergangen med busslomme.Det er også satt av plass til offentlig parkeringsplass. På vedlagte kart er endringene lagt over den gamle reguleringsplanen slik at sammenhengen kommer bedre fram. Reguleringsbestemmelsene for Fageråsen 1 er også justert for å samsvare med den siste endringen.