1) Sommeren 2011 ble det foretatt kontrollerte prøveslipp med ulike vannføringer ut fra Innsetvatnet. Målte og estimerte effekter på biologi og landskap er nå rapportert i Rapport fersksvannsbiologi ifm prøveslipp Barduelva   og rapporten Vannføringsbilder og landsskapsvurderinger - Barduelva

2) I 2009 og 2010 ble ørekytebestanden undersøkt i Altevatnet for å vurdere mulige konsekvenser for et evt kultiveringsfiske. I tillegg er genetikken til den storvokste ørreten undersøkt for vurdering av  muligheter og konsekvenser av et utsettingsprogram av stedegen stor ørret. Dette er rapportert i Fiskebiologiske undersøkelser i Altevatnet 2010- Rapport 01-2012

3) På oppdrag fra Statkraft har Akvaplan/Niva i 2011 har foretatt begroingsundersøkelser i Barduelva. Dette er rapportert i Begroingsundersøkelser i Barduelva. 

4) NVE har foretatt undersøkelser av erosjon i Barduelva som følge av effektregulering. Detter er rapportert i Miljøkonsekvenser av raske vannstandsendringer 1-2012