Det foretas UV-rensing på alle vannverkene i Bardu kommune utenom vannverkene hvor det pumpes opp grunnvann. UV-behandling av vannet bidrar til at vannet blir fritt for bakterier, virus og andre levende organismer. Det blir jevnlig foretatt tester og analyser av bakterieinnhold, farge mm. som befinner seg i vannet i vannverkene, dette gjøres for å sjekke at vannet holder den gode kvaliteten vi ønsker.

Det er laget beredskapsplaner for å kunne håndtere uønskede hendelser som brann, forurensinger mm. Beredskapsplanene er laget slik at vannverkene skal kunne levere tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser.