Skriftlig melding til kommunen om kandidater må inneholde opplysninger om navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, eventuell e-postadresse, yrke/utdannelse, nåværende stilling og arbeidsgivers navn.
Forslag sendes Bardu kommune, Postboks 401, 9365 Bardu eller på e-post til postmottak@bardu.kommune.no. Nærmere informasjon og opplysninger kan fås ved henvendelse til lovise.stavem@bardu.kommune.no eller tlf. 77 18 52 00. Frist for å sende inn forslag er 27. april 2012.

Hvilke oppgaver får du?
Lagrettemedlemmer/meddommere er lekfolk som er med på å avgjøre skyldspørsmål og dømme sammen med juridiske fagdommere i straffesaker/jurysaker.
Personer som blir valgt, velges enten til lagmannsretten eller tingretten. Personer som velges til lagmannsretten eller tingretten, kan imidlertid også velges som jordskiftemeddommere og skjønnsmedlemmer.

Hva forplikter du deg til?
Du kan regne med å bli innkalt en til to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lenger.
Vervet som lagrettemedlem/medommer/skjønnsmedlem/jordskiftemeddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet normalt fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Det blir gitt godtgjøring for eventuelt tapt arbeidsfortjeneste.

Hvem kan velges?
Personer som velges skal være vanlige innbyggere i kommunen som har stemmerett ved kommunestyrevalg. Det er et krav at de som velges er over 21 år, og at det er en øvre aldersgrense på 70 år. Begge grensene gjelder alder ved valgperiodens start (01.01.13).
De som velges må ha gode norskkunnskaper og ikke være straffedømt. De må og være personlig egnet til oppgaven. Dette innebærer at vedkommende bl.a. må kunne følge forhandlingene i retten og forstå de problemstillingene saken reiser. De må også kunne gi uttrykk for sin mening.

Mer informasjon: www.domstol.no