Departementet ønsker å stimulere til mer engasjement både hos de som ønsker å gjennomføre tiltak, og hos velgerne. Det er satt av inntil 5 millioner kroner til formålet. Ved vurderingen av søknadene vil departementet, sett i en helhetlig sammenheng, legge vekt på mangfold, både når det gjelder tema, type tiltak, organisasjon/aktør og målgruppe. Det vil også bli lagt vekt på at tiltakene skal være et supplement til departementets egne informasjonstiltak.

Søknadsfristen er 20. september 2010. Departementet tar sikte på å ferdigbehandle alle søknadene i løpet av oktober. Utbetaling av tilskudd skjer i januar 2011. 

• Retningslinjene for tilskudd
• Søknadsskjema for tilskudd