På denne siden finner du ulike skjemaer og blanketter som brukes ved søknader til Bardu kommune. Papirskjemaer må enten leveres direkte til Bardu kommune eller sendes i ordinær post. Flere av skjemaene (og det vil bli fortløpende bli lagt til flere) kan sendes inn elektronisk.

For lese de skjemaene som er i pdf-format må Acrobat Reader eller en annen pdf-leser være installert på din pc.

Barn og unge
- Søknad om barnehageplass inneværende barnehage år (2017/2018 - søknad endring/oppsigelse)
- Søknad om barnehageplass neste barnehageår (2018/2019 - søknad/endring/oppsigelse)
- Vedtekter barnehager - gjelder fra  1 juli 2018
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage
SFO - søknad/utmelding/endring av plass
Vedtekter SFO 2017
Skolerute 2017/2018 og 2018/2019
- Innmelding til grunnskole 2018/2019
Søknadsskjema Tormod Vikens legat
Statutter Tormod Vikens legat
Retningslinjer for tildeling av stipend
Søknadsskjema kulturskole
Brosjyre kulturskole
Meldeskjema barnevern

Transporttjeneste
Søknad om TT-kort
Retningslinjer for tildeling av TT-kort
Søknad om parkeringstillatelse

Kommunale utleieboliger
Søknad på kommunale utleieboliger

Teknisk/byggesak
Søknad om byggetillatelse
Veiledning byggesak
- 5153 Søknad om fradeling eller arealoverføring
5880 Rekvisisjon av oppmålingsforretning etter PBL
705881e Rekvisisjon av kart- og oppmålingsforretning etter matrikkelloven
705806e Søknad om sammenslåing av tinglyste matrikkelenhenter
5155 Nabovarsel med gjenpart 
Krav andre tilfeller etter matrikkelloven - Bardu kommune
Gravemelding
Søknad om reduserte kommunale avgifter (vann, avløp og renovasjon)
- Søknad om utlevering av Matrikkelopplysninger
- Begjæring om oppdeling i eierseksjoner eller reseksjonerin
Søknad om konsesjonsfrihet for fast eiendom
Søknad om avkjørsel
Søknad om dispensasjon

Kultur
Skjema kulturmidler - brukes til kladd
Skjema kulturmidler - elektronisk søknad
Kriterier kulturmidler
Skjema kulturpris
Kriterier kulturpris
Skjema ungdommens motivasjonspris
Kriterier ungdommens motivasjonspris

Søke jobb
Sommerjobb

Helse, pleie om omsorg
Søknad om pleie- og omsorgstjenester
Søknad om støttekontakt
Søknad om parkeringstillatelse
- Søknad om ledsagerbevis

Tomter
Fageråsen 2 og 3
Brandegga
Elvemo/Løvli
Fredly
Øverjordet

Annet
Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark ("Scooterdisp")
Lege-erklæring (vedlegg til søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark)          

Reiseregning
Forslag til vedtak
Søknad om utslippstillatelse

Skjenkebevilling
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende
Salgsbevilling for alkohol
Serverings- og/eller skjenkebevilling
Historisk arkiv - begjæring om innsyn
Skatteattest - bestilling av
Næringsfond - søknad om tilskudd
Fyrverkeri - handel og oppbevaring

Krav om erstatning for tap av inntekt for utøvelse av politiske verv