Microsoft Word - Faktaark - Rohkunborri.docx
Sørdalen ved juvet Boldnoávzi. Foto: Hans Prestbakmo.

- Med dette er ett av de mest villmarkspregete områdene i Troms blitt nasjonalpark. Vernet av Rohkunborri nasjonalpark sikrer en verdifull fjellnatur for fremtiden. Tidligere ynglet den kritisk truede fjellreven i området, og på svensk side er det registrert flere fjellrevehi. Det er derfor store muligheter for at fjellreven på ny etablerer seg i området, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Nasjonalparken omfatter et areal på ca 571 km2. Den inkluderer indre deler av Sørdalen og fjellområdene østover med fjellmassivet Rohkunborri og innsjøen Geavdnjajávri. Bare noen få kilometer nordover ligger Øvre Dividal nasjonalpark og nasjonalparken grenser bl.a. mot Vadvetjohka nasjonalpark på svensk side i sør.

Naturverdiene er spesielt knyttet til rike løvskoger med preg av urskog, kalkrik fjellvegetasjon, alpine våtmarker med rikmyr, palsmyr og verdifulle ferskvannsmiljø. Dette er viktige leveområder for planter og dyr, og flere av artene finnes på den norske rødlisten over truede/nær truede arter. Eksempler på dette er jaktfalk og snøugle. Nasjonalparken er leveområde for store rovdyr som jerv, gaupe og bjørn. 

Reindrift er den viktigste næringen i området. Dette er tradisjonelle beiteområder for svenske samer og den svenske samebyen Talma har rett til sommerbeite i området. Ellers i året kan området brukes av norsk reindrift. Området benyttes også til enkelt friluftsliv herunder jakt og fiske. Nordkalottruta går igjennom området med mulighet for overnatting på hytter eid av Troms turlag. Området er også attraktivt for naturbasert rei-seliv.

Eksisterende næringsvirksomhet vil i det alt vesentlige kunne opprettholdes i det foreslåtte verneområdet. Vernet vil derfor få små negative konsekvenser for økonomi og sysselsetting.

- Regjeringen ønsker å styrke lokaldemokratiet i forvaltningen av verneområdene. Forvaltningsmyndigheten legges derfor, i tråd med den nye forvaltningsmodellen for verneområder, til et lokalt nasjonalparkstyre der også samiske interesser skal være representert. Nasjonalparkstyret skal ha representanter fra Bardu kommune, Troms fylkeskommunen, Sametinget og Talma sameby, sier Solheim.

Inntil det nye styret er på plass, vil fylkesmannen være forvaltningsmyndighet. Utkast til forvaltningsplan skal etter planen foreligge senest 1. september 2012.

Det skal innføres en særskilt ordning slik at Talma sameby kan be om at saker som berører deres reindrift i området og som det fremtidige nasjonalparkstyret får til behandling, skal kunne legges fram for Miljøverndepartementet for avgjørelse. I saker der det er uklart om Talma sameby sin reindrift blir berørt, skal slike saker også kunne bringes inn for departementet for avklaring.

Det skal opprettes en stilling til Statens Naturoppsyn som skal ivareta behovet for oppsyn, naturveiledning, forvaltning og skjøtsel i nasjonalparken

Vedtaket om Rohkunborri nasjonalpark er et ledd i gjennomføringen av landsplanen for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge.

Les mer om Rohkunborri nasjonalpark:
Kongelig resolusjon for Rohkunborri nasjonalpark
• Forskrift for Rohkunborri nasjonalpark
• Faktaark om Rohkunborri nasjonalpark (pdf)
• Vernekart Rohkunborri nasjonalpark (pdf - 1 Mb)