Ved offentlig ettersyn fikk vi blant annet inn følgende merknad fra Statens vegvesen: 

Kommunen bør regulere som offentlig vegformål 3 m utenfor skjæringsfot/fyllingstopp, for å sikre tilstrekkelig areal. I tillegg må området som er regulert til naturvernområde omreguleres til LNF-område m/bestemmelser som tillater plassering av overskuddsmasser her.
 
Følgende bes tatt inn i reguleringsbestemmelsene til planen:
”Eksisterende avkjørsler til tilstøtende eiendommer opprettholdes. Eventuell søknad om utvidet bruk behandles etter veglovens $ 40-43.”
 
Plan-teknisk utvalg i Bardu ønsker å etterkomme disse merknadene fra Statens vegvesen. Siden det innebærer endring av formål, sendes planen på ny høring. Intensjonen i planen er ikke endret, så vi tillater oss å sette en kort frist for eventuelle merknader slik at vi kan legge saken fram for politisk behandling 27.05.09.
 
Høringsfristen settes til 16.05.09.
 
Vi ber om at de som eventuelt trenger mer tid, gir beskjed om dette innen fristen.