Det er iverksatt tiltak der kommunen skal utplassere elektroniske målere som vil logge becquerelinnholdet i inneluften. I første omgang Barduhallen, deretter barnehager og skolene der konsentrasjonen av målte becquerelmengder er over tillatt verdi.

Det er viktig at byggene luftes ved at vinduer holdes åpne ei stund om morgenen, lunsjtider eller det som måtte passe i forhold til inneaktiviteten før målingen gjennomføres. I tillegg skal teknisk personell justere ventilasjonsanleggene slik at det ikke blir undertrykk innomhus dvs. utjevne lufttrykket. Dette er i samråd med rådgivning fra Byggtakst i Nord as, som gir oss støtte på dette tiltaket. De sier samtidig at det ikke er grunn til å frykte for eksempel følgeskade da de fleste målingene er foretatt i rom som en ikke oppholder seg  nevneverdig lenge.

Det er ikke grunn til bekymring, vi er nå inne i sommersesongen og vi har mer gjennomlufting av lokalene enn ellers på året.

Se også hjemmesiden til Statens strålevern – radon, der ligger det mye informasjon.