Rådet skal arbeide etter prinsippet om at personer med funksjonsnedsettelse skal ha mulighet til full deltakelse og likestilling i samfunnet.
Rådet skal kunne medvirke i kommunale plan- og utviklingsprosesser slik at personer med funksjons-nedsettelse i størst mulig grad unngår problemer, og slik at ”FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemminger” kan følges opp på lokalplanet.
Rådet skal holdes løpende orientert om kommunale saker som er under planlegging og/eller arbeid – i tillegg til at Rådet er høringsinstans spesielt for plan og bygg.
Rådet kan på eget initiativ ta opp saker til behandling, komme med forslag som kan bedre personer for funksjonsnedsettelses livsvilkår og se til at forslagene blir fulgt opp.
Rådet kan bistå de enkelte kommunale instanser i arbeid med planlegging og gjennomføring av tiltak for personer med funksjonsnedsettelse, men det er den enkelte instans som har det fulle faglige ansvar for å sikre en universell utforming. Rådet kan/vil imidlertid bistå fagmiljøene når det gjelder opplæring om universell utforming og om FNs 22 standardregler.

Rådet drøfter ikke enkeltsaker/individsaker.

For 2013 har Rådet følgende faste møteplan: 14. mars, 30. mai, 29. august og 31. oktober.

Har du ønsker eller ideer om endringer eller forbedringer som vil bidra til at funksjonshemmede lettere kan delta i samfunnet, og dermed også bidra til at Rådets målsetting oppnås, så ta kontakt med servicekontoret eller med et av rådsmedlemmene.