Retten til barnehageplass:
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august og som har søkt om plass til hovedopptaket har rett til barnehageplass fra nytt barnehageår det året det søkes om plass. Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen det er bosatt i. I den grad det fortsatt er ledige plasser blir også yngre barn tildelt barnehageplass.

Bardu kommune har følgende barnehager:
Barnas Hus - 3 avdelinger
Bekkebo - 4 avdelinger
Fageråsen - 3 avdelinger
Seterveien - 4 avdelinger
Sponga - 3 avdelinger
Nedre Bardu - 2 avdelinger
Øvre Bardu - 1,5 avdelinger
Fredly - 1 avdelinger
Alle barnehagene tar imot barn fra 0 – 6 år.
Det må søkes elektronisk, (søknadsskjema). Orientering om barnehagetilbudet og vedtekter fås ved henvendelse til Bardu kommune og i barnehagene eller ved å klikke her.