P 1060602
Troms fylkes kulturpris 2009: tildelt Ola Steingrim Haugli

Bardu kommune gratulerer så mye.

Se også: www.tromsfylke.no

Begrunnelsen:

Haugli har gjennomført en rekke store restaureringsarbeider i Troms fylke, blant annet på Olsaker, Melhusstua, Norberg, Strømsør - og mange flere i Bardu. Han har utført arbeid på Skansen i Tromsø, samt gjort arbeid og tilstandsvurderinger på flere bygninger rundt om i fylket. 

Troms fylkeskommunes kulturpris tildeles skapende og utøvende kunstnere eller andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har gjort en særlig innsats for eller i kulturlivet i Troms. Haugli har bred kunnskap om gamle håndverksteknikker og byggemetoder. Gjennom praktisk arbeid, formidling og dokumentasjon har han brukt kunnskapen til beste for kulturarven i fylket som helhet, og i hjemkommunen Bardu i særdeleshet.

Han har også fått tid til å bidra med sin kompetanse til å bistå eiere av gamle bygninger med å gjøre vurderinger av utbedringsbehov og med å hjelpe til med kostnadsoverslag og søknader. Gjennom grundig dokumentasjon av arbeidet, både med skriftlige kommentarer, foto og film, fører han kunnskapen om håndverket videre til de som kommer etter. 

 

I tildelingen er det også vektlagt at Haugli også har rekonstruert historiske anlegg på bakgrunn av foto, ruiner og mer eller mindre gode muntlige beskrivelser – slik som Skoelvbrua (gjenoppbygging av ei trebru i sprengverkskonstruksjon) – og ikke minst bekkeinstallasjonene på Viken gård. Her er det gjenoppbygd et unikt anlegg med demninger, vassrenner, oppgangssag, kvern, vadmelsstampe og kraftverk. Og alt virker som det skal. Dette anlegget gir liv til Barduhistorien og har blitt et turistmål og en læringsarena for skolebarn og andre interesserte. Slike anlegg finnes det ikke mange av i landet.

 

Uten Ola Hauglis utrettelige innsats ville mange historiske bygninger i Troms vært borte i dag, og mange spennende restaureringsprosjekter hadde ikke blitt tatt fatt i og gjennomført, heter det i begrunnelsen for tildelingen av Troms fylkeskommunes Kulturpris for 2009.