Forslaget til NTP er lagt fram. Det kjøres en regional prosess med konferanse i Tromsø 27 og 28 mars.
Frist for innspill til regional høring er 23. april for å være med i fylkestingets uttalelse.
 
 
 
 
 
”Innspill til Nasjonal transportplan - NTP 2014 - 2023
Bardu kommunestyre vedtok den 18.09.02. sak 31 / 02 at E6 skulle legges utenfor Setermoen sentrum så snart som mulig.
Utbyggingen ble ikke med på Norsk transportplan - NTP 2010 – 2019
Revidering av NTP for perioden 2014 – 2023 er nå i gang, og Bardu kommune krever i den forbindelse følgende:
 
·         Bardu kommune krever at bygging av E6 utenfor Setermoen kommer med på Nasjonal transportplan for perioden 2014 – 2023
·         Bardu kommune ønsker økt satsing på kollektivtrafikk. Derfor ønskes fortgang i planlegging av Tromsbanen.
 
Begrunnelse:
E6 har en årsdøgntrafikk på ca. 4.400 kjøretøyer i døgnet. Trafikken vil øke med årene som kommer. Ifølge vegtrafikkdata utgjør ca. 20 prosent årsdøgntrafikken tunge kjøretøyer. Dette øker støy og forurensning. E6 har dårlig standard på 1 km fra Setervann til Salangsbakken og fra Bardu kirke til Høgtverrelv bru. Lengden er 2,4 km med generelt trafikkfarlige kryss, og da spesielt Høgtverrelv bru som er et særdeles trafikkfarlig punkt. 
 
Følgende vegkryss på E6 må utbedres:
·         Utbedring av vegkryss E6 – Fv 851 til Sjøvegan. Alternativt bygges ny veg til Nygård vegkryss
·         Utbedring av vegkryss E6 - Fv 161 til Bones.
·         Utbedring av vegkryss E6 - Heimdal / Utby.
·         Utbedring av vegkryss E6 – Fv 87.
 
Bygging av gang og sykkelveger langs E6:
  • Fra Moegga til Storbekkvegen og videre til vegkryss Heimdal.
  • E6 fra busslomme ved Elverum vegkryss og ca.300 meter sør på grunn av skolebarn.
 
Andre trafikktiltak:
  • Det bør bygges flere busslommer langs E6.
 
Tiltakene vil forbedre trafikksikkerheten spesielt for syklende og gående. Målsettingen bør være at planer forbi Høgtverrelv bru utarbeides i 2012, slik at gangveg fra Moegga til Storbekkvegen kan ha byggestart i 2012.
 
Det er Statens ansvar å bekoste, bygge og vedlikeholde nevnte tiltak. Bardu kommune vil være en støttespiller og pådriver for gjennomføringen.”

 

 

 

Disse tiltakene er detaljert i planbeskrivelser som følger: