- Hytteområde Solseth
Planområdet ligger mellom Innset og Altevassdammen. Endringen omfatter fire nye hyttetomter og utvidelse av parkeringsarealet.

- Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien
Endringen omfatter en forlengelse av gangveien fra E6 til Fageråsen Barnehage, ny linjeføring for nedre deler av Trolldalsveien og deler av eksisterende gangvei, samt tilrettelegging for parkering ved historielagets eiendom Vekved.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til Plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 15, jfr. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Bardu kommune, Pb. 401, 9365 BARDU innen 29.01.10.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig for Bardu kommune, innen tre år fra denne offentlige kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningsloven §§ 32 og 42.