Utredningen om Kvalitet i skolen – hvilke strukterer fremmer dette? har hatt disse utsagnene som viktig “bakteppe” i arbeidet. Vi har hatt som mål å få frem fakta om våre fire skoler, sett på nasjonale standarder og lokalt vedtatte planer, opp mot hva som fremmer god kvalitet og godt læringsmiljø for elevene i Barduskolen. Vi har også etter beste evne sett på hvordan vi kan ivareta dette kostnadseffektivt. 

Arbeidsgruppa har bestått av:
Heidi Midttun – rektor Setermoen skole
Tonje Holkestad – rektor Øvre Bardu skole
Hanne Sørgaard Lindland – rektor Nedre Bardu skole
Liv Krogstad – rektor Bardu ungdomsskole
Eva Merete Bjørkli – Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
Bjørn Solseth – Kommunalt FAU
Marit Yttervold – vara FAU representant
Berit Carho – stedfortrededer for enhetsleder skole og barnehage

Arbeidsgruppa hadde sitt første møte 12.desember 2012, og har hatt ukentlige møter siden. Arbeidsgruppa har hatt to møter med styringsgruppa.
Det er gjennomført befaring på alle skolene og andre enheter har bistått med bakgrunnsmateriale til utredningsarbeidet: Enhet tekniske tjenester og avdeling økonomi.