Reguleringsplan Innset, varsel om regulering
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-8 har Plan- teknisk utvalg vedtatt oppstart av reguleringsplanarbeid på Innset. Planområdet omfatter bebyggelsen fra Hyttefelt Indseth øvre til Innsetvatnet. Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for virksomheten i området samt å oppfylle kommunedelplanens krav om regulering.

Frist for å komme med innspill er 1. februar 2011.


Reguleringsplan for sju delområder i Setermoen skytefelt, offentlig ettersyn
I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsforslaget ut til offentlig ettersyn. I kommunedelplanen for Setermoen skytefelt er sju delområder båndlagt til fremtidig regulering på grunn av betydelige flerbruksinteresser. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for Forsvarets virksomhet samtidig som disse interessene ivaretas.
Ved Fosseng, Toftakerområdet og et område vest for Svartvatnet går reguleringsområdene delvis utenfor skytefeltgrensa. Områdene Sørskogen-Eldhushøgda, Langsvingvatnet, Neslia og Karlstadskogen ligger innenfor skytefeltet. Reguleringsplanen er lagt ut i hovedinngangen på Bardu kommunehus.

Uttalelser til planen sendes Bardu kommune, avd. Plan- og utvikling, Pb.401, 9365 BARDU innen 15. februar 2011.