Planforslaget bygger på planprogram vedtatt 17.06.2009 sist endret 27.08.2012 samt planstrategi vedtatt 28.03.2012. Det har vært delvis parallelt løp for planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel ved at en del medvirkningsprosesser har vært felles for både planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Disse prosessene har avstedkommet følgende underdokumenter:

 Statistikkdokument
 Barduscenarier bakgrunnshefte (forut for medvirkningsprosessen Barduscenarier)
 Ferdige Barduscenarier (rapport fra medvirkningsprosessen Barduscenarier)

Det har vært gjennomført en bred og åpen planprosess med stor grad av medvirkning og denne har vært preget av aktiv deltakelse og tydelig interesse. Under er listet de viktigste arbeidsprosessene:

• Arbeidsverksted med ressursgruppe i kommunen (6 medlemmer inkl. barnas representant) 29.10.2010
• Intervjurunde (ca. 50 personer forespurt) med innbyggere, næringsaktører, Forsvaret, representanter for frivillige lag- og foreninger, kulturorganisasjoner, ungdommer m.v.)  Gjennomført okt/nov 2010.
• Scenarioverksted 1, deltakere fra organisasjoner, lag, foreninger, næringsliv, ungdom og Forsvaret. Gjennomført november 2010.
• Scenarioversted 2, samme deltakere, gjennomført desember 2010.
• Utarbeidelse av scenariodokument for kommuneplan, med muligheter og trussler for Bardu-samfunnet.
• Temamøte med kommunestyret. Arbeidsverksted, gjennomført januar 2011.
• Innhenting av synspunkter fra statlige og regionale myndigheter til planstrategien februar/mars 2011. Uttalelser gitt av Direktoratet for mineralforvaltning, Statsskog, Statens vegvesen, Forsvarsbygg, Fylkesmannen i Troms og Reindriftsforvaltningen i Troms. Ingen nabokommuner gav innspill, heller ikke Kiruna kommun, eller Troms fylkeskommune. Innspillene ble vurdert videre i utarbeidelse av planstrategi m.v.
• Quest-back undersøkelse. Innhenting av synspunkter fra lag og foreninger i kommunen mars 2011.
• Utarbeidelse av statistikkdokument for kommunen, mars/april 2011.
• Adm. arbeidsverksted vedrørende planstrategien juni 2011.
• Temamøte kommunestyret: Temaområder kommuneplanen og Innspill til planstrategiarbeidet. Januar 2012.
• Vedtak av kommunal planstrategi og nytt plansystem i kommunestyret sak 14/2012.
• Temamøte med kommunestyret, lag og foreninger, næringsliv, Forsvaret m.v. mai 2012. Innspill til visjon, mål, m.v.
• Justering av planprogram etter mange innspill om dette i brukerprosessen. Nytt temaoråde: Forsvaret - næringsliv – arbeidsplasser. Ordinær høringsrunde m.v. etter reglene i PBL.
• Vedtak nytt temaområde i planprogram august 2012.
• Adm. arbeidsverksted, visjon – mål – strategier 4. september 2012
• Styringsgruppa går gjennom planforslaget 11. september 2012

Plan for den videre prosessen er som følger:

1. Behandling i formannskapet den 7. november 2012
2. Behandling i kommunestyret den 21. november 2012 med endelig vedtak

Rådmannen