Gjeldende trafikksikkerhetsplan PDF document ODT document er vedtatt i 2002 og hvert år er det tatt prioriteringen av  tiltak PDF document ODT document på kommunale veier.  En rekke tiltak er gjennomført. Nå lager vi fortau langs Gammelveien og vi starter snart opp med gangvei langs Trolldalsveien.  I 2005 gjorde Statens vegvesen en trafikksikkerhetsrevisjon av E6 gjennom Setermoen. I vedlegget er ulike tiltak beskrevet ned kartutsnitt.

Planbeskrivelse kommunedelplan trafikksikkerhet

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.
 
Planbeskrivelsen blir ikke vedtatt, og den endres ut fra de innspillene som vi får underveis i arbeidet.
 
Formål
 
Planlegging etter plan- og bygningsloven skal i følge § 3-1 ivareta en rekke oppgaver og hensyn:
Ӥ 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven
 Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov:
a)    sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses
b)    sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer  
c)    sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv
d)    legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling
e)    legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet
f)     fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet
g)    ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning og transport
h)    fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.
      
Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og mellom statlige, regionale og kommunale organer, private organisasjoner og institusjoner, og allmennheten.
Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og ikke være mer omfattende enn nødvendig.
Planer skal bidra til å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor lovens virkeområde.
Vedtatte planer skal være et felles grunnlag for kommunal, regional, statlig og privat virksomhet i planområdet.”
 
Det er spesielt punktene <f> og <h> som er relevante for trafikksikkerhetsplanen.
 
Planen skal bidra til at ingen blir drept og eller alvorlig skadd i trafikken. I tillegg skal planen fremme folkehelsen ved å legge til rette for å gå og sykle. Folk skal kunne føle seg trygge når de er ute i trafikken.
 
Hovedinnhold og virkninger
 
De verktøyene som vi har til rådighet kan grupperes på ulike måter, og et utgangspunkt er:
 
·         Holdninger og kunnskap
·         Fart og fartsreduserende tiltak
·         Busslommer og holdeplass
·         Gangveier, gangfelt og fortau
·         Veilys
·         Autovern og fysiske tiltak som utretting av svinger
·         Avkjørselsanering spesielt mot E6
·         Skilt, trafikkregulerende og type ”barn leker”.
·         Sikt, spesielt i kryss
 
Planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.
 
Kommuneplan for trafikksikkerhet er en del av samfunnsdelen til kommuneplanen. Noen av tiltakene, som gangveier, busslommer og utbedring av kryss, fordrer reguleringsplan.
Planen omfatter trafikksikkerhet i hele kommunen både på private, kommunale fylkesveier, riksveier og E6.
Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og mellom statlige, regionale og kommunale organer, private organisasjoner og institusjoner, og allmennheten.
 
Planteknisk utvalg har satt ned et trafikksikkerhetsutvalg med representanter fra:
 
·         Plan- teknisk utvalg
·         Oppvekst og omsorg
·         Statens vegvesen
·         Politiet
·         Forsvaret 
 
Kollektivtrafikk er en viktig del av trafikksikkerheten. Sentrale oppgaver er bussholdeplass og busslommer. Bardu kommune har i den forbindelse opprettet kollektivgruppe som består av:
 
·         Bardu kommune, ordfører
·         Troms fylkeskommune
·         Statens vegvesen
·         Representant for de som driver kollektivtrafikk
 
Utkast til trafikksikkerhetsplan sendes til følgende parter for uttalelse:
 
·         Statens vegvesen
·         Politiet
·         Fylkeskommunen
·         Fylkesmannen
·         Forsvaret
·         Rådet for funksjonshemmede
·         Barnas representant
·         Folkehelsekoordinator
·         Kommunelege
·         Skolene
·         Barnehagene
·         Seniorrådet
·         (Ungdomsrådet)
·         Trafikkskole
·         Drosjene
·         Busselskaper
·         FAU ved skolene
·         Elevrådene
·         Samarbeidsutvalgene
 
 
Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er organisert på 3 nivåer:
 • Nasjonalt nivå,
 • Regionalt nivå (fylkeskommunen og statlige regioner) og
 • Kommunalt nivå.
 På nasjonalt nivå har Vegdirektoratet laget:
 • Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-2013
  http://www.vegvesen.no/_attachment/178789/binary/341830
 • Nasjonal transport plan NVP
 • Diverse handbøker
     Håndbok 072, Fartsdempende tiltak i boligområder
     Håndbok 209 Veiledning Kommunale trafikksikkerhetsplaner
 • Trafikksikkerhetsrevisjon, E6 Setermoen 2005
På regionalt nivå har Troms fylkeskommune laget:
 På kommunalt nivå gjør vi tiltak på kommunale veier, og vi jobber med holdningsskapende arbeid i barnehager, skoler o.s.v. Vi har til dels fått betydelig tilskudd til slike tiltak fra Troms Fylkes TrafikksikkerhetsUtvalg, TFTU.
 
Etablering av turveier gir økt trafikksikkerhet ved at myke trafikkanter ledes bort fra biltrafikk.
I den forbindelse er det viktig med ordnede forhold for parkering ved adkomsten til turveiene og skiløypene. Dette er tiltak som tas med i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse med tilhørende handlingsplan.
 
Mange tiltak for å øke trafikksikkerheten er større enn det kommunen alene kan ordne opp i;
 
Gang- og sykkelvei langs Beredskapsveien vil være et samarbeidsprosjekt mellom Troms fylke og Bardu kommune.
 
Gang- og sykkelvei og fortau langs Altevannsveien, Fv. 847, vil være et samarbeidsprosjekt mellom Forsvaret, Troms fylke, Statens vegvesen og Bardu kommune.
 
Skoleskyss er også et viktig felt der flere aktører må samarbeide.
 
Dette understreker viktigheten av kommunens rolle som planlegger og samordner mellom de ulike aktørene.
 
 
 
Kyrre Halvorsen
leder avd. kommunalteknikk