Etter at planen fra 2006 ble vedtatt har vi  lagt vannledning som vist på kart sammenhengende fra inntaket i Lappskaret til grunnvannsinntak ved Kjølhaug/Abborvatnet, videre på begge sider av Barduelva ned til Vikingkrysset, via forsvarets ledningsnett til Setermoen. Dermed kan Lappskarelva sikre vannforsyning på Setermoen.
 
Høydebassenget på Setermoen er lukket. For at dette anlegget skal være komplett, må vannbehandlingsanlegg rustes opp og hovedledning skiftes ut. Det må også legges større ledning langs E6 fra Spongakrysset til Moegga og fra Infanteriveien over Artillerisletta til Seterelva.
 
Fra Setermoen til grunnvannsinntaket på Finnkroken mangler det nå 3500. Derfra er det ledning med stor kapasitet videre til Beredskapsveien. Fra Beredskapsveien til Målselv kommune ligger det 150 mm PVC. 
 
Det er lagt ledning til Brandsegg og oppover Fjellstadveien.
Det kan være aktuelt å forlenge ledning langs Bjørnsmoveien og fra Brandegga til Granberg.
 
I Sørdalen er det et stort andelsvannverk som er godkjent og veldrevet. Det regnes ikke som aktuelt å knytte disse ledningene sammen.
 
De ville være ønskelig å slippe inntaket i bekk ved Solbu, men det er for langt å knytte sammen. Det kan være aktuelt å sikre inntaket med grunnvannsinntak.
 
Det er privat vannverk på Innset. Det vurderes som lite aktuelt å legge vannledning fra Innset til Altevatn.
 
Ved Fredly fungerer vannanlegget greit. Det var problemer med frost i 2010, men det er gjort tiltak i den forbindelse. Det regnes ikke som aktuelt å legge ledning fra Setermoen vannverk.
 
Det kan være aktuelt å legge vannledning til Bjørnstrømveien, men der er vurdert som ikke aktuelt å legge ledning videre til Moanveien.  
 
Polar zoo har et bra vannanlegg. Det regnes ikke som aktuelt å legge felles vannledning i Salangsdalen.
 
På Bones og Håkstad har det vært satt fram ønske om felles vannverk. Dette bør avklares. Det er gjort grunnundersøkelser begge plasser.
 
Vi viser også  til  planbeskrivelsen. PDF document ODT document
 
 
Politiske vedtak som er gjort etter at planen ble vedtatt i 2006:
 
Med bakgrunn i henvendelser fra beboere på Bjørnsmoveien, Bjørnstrømveien og ved Steilaia gjorde plan-teknisk utvalg 09.09.2010 sak 52/10 følgende vedtak:
 
 1. Det utarbeides kommunedelplan vannforsyning fra 2011 til 2014. Følgende bør være med:
  1. Sluttføring av prosjekt Nordli – Finnkroken
  2. Prosjektene Trolldalsvegen – Moegga, vannledning til Bjørnstrøm, ledning til Svein R Bjørnsmo, ledning til Steillia og ledning Toftakerlia til Seterelva.
 2. Det utarbeides kostnadsoverslag for samtlige prosjekter
 3. Planen legges fram for politisk behandling i PTU februar 2011
 
Det er gjort befaring i terreng fra Nordli til Finnkroken og det er utarbeidet kostnadsoverslag i 2 alternativer.
 
Kommunestyret gjorde 27.05.2009 sak 25/09, Kommunedelplan vannforsyning – tiltak, følgende vedtak:
 
 1. Det legges ny vannledning på Setermoen fra Gammelveien, gjennom E6 og forbi Esso.
 2. Vannledning mellom Setermoen og Finnkroken ferdigstilles.
 3. Vannledning inn til høydebassenget skiftes ut.
 4. Det bygges nytt behandlingsanlegg kombinert med adkomst til høydebasseng på Setermoen.
 5. Det legges ny hovedvannledning fra Trolldalsveien til Moegga
 6. Det legges ny ledning fra Toftakerlia på Setermoen til Seterelva.
 7. Rådmannen bes gjøre en full gjennomgang av bygninger i Bardu med sikte på revidering av regelverket for gebyrer på vann og kloakk.
 
Punktene 1 – 4 og 7 gjennomføres. Pkt 5 og 6 og eget punkt om vannledning til Granberg og Bjørnsmo tas med i hovedplan for vann fra 2010.
 
Punkt 1, 3 og 7 i vedtaket er gjennomført.