Det finnes åtte avløpsanlegg i Bardu kommune, hvor Panser og Aasland er blant de største. Det største avløpsanlegget i Bardu er anlegget på Setermoen. Dette er et av landets største infiltrasjonsanlegg, godkjent for ca. 9000 personer. «Infiltrasjonsanlegg» vil si at avløpsvannet renses ved at de infiltreres i grunnen. Det er ikke direkte utslipp fra renseanlegget til Barduelva. Det rensede avløpet kommer ut i Barduelva via grunnvannet.

Man finner også avløpsanlegg på Brandegga, Fageråsen, Elvemo, Setervann og Solbu. På disse avløpsanleggene fjernes næringsstoffer og organiske stoffer fra kloakken slik at man på en sikker måte kan slippe det rensede avløpsvannet ut i naturen uten fare for forurensning.