Hovedoppgaver for avdelinga:
Innstillende myndighet i saker etter jord og konsesjonslovgivning, herunder fritak fra boplikt, delingssaker, konsesjonssaker m.m., overfor bygdeutviklingsmidlene som forvaltes av SND (Statens nærings og distriktsutviklingsfond), produksjonstilskudd og tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap, saker som omhandler forskrift om husdyrgjødsel, forskrift om silopressaft og forskrift om anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt, avholde kurs for landbruksnæringa, administrere syke og ferieavløsning gjennom landbruksvikarordnina, saksbehandlende organ for viltnemnda, skogforvaltning med tilskuddsordninger, planlegging og gjennomføring av skogkultur samt skogkulturoppgjør, planlegging av skogsbilveier, driftsplanlegging, måling og transportplanlegging, skogoppsyn.

Du finner oss i kommunehuset i Bardu kommune, her ønsker vi deg velkommen dersom du har spørsmål om landbruk. Det være seg spørsmål om forvaltning eller fag.

Vi prøver å være betjent i kommunens åpningstid:

  • Vinteren: 08.00 - 15.45
  • Sommeren: 08.00 - 15.00

Dersom du ikke finner noen på kontoret, snakk med resepsjonen. De vet som regel hvor vi er og når vi er tilbake.

Vi kan hjelpe deg med spørsmål som gjelder:

  • Eiendomsoverdragelser
  • Viltnemd
  • Småskala næringsvirksomhet

Vi er Bardu kommunes eksperter på:

  • Jordloven, konsesjonsloven og skogbruksloven
  • Produksjonstilskudd i landbruket og velferdsordningen
  • Skogskjødsel