Kreftkoordinatoren oppgaver er bl.a:  
- Gi råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, palliasjon og omsorg ved livets slutt
- Være synlig og tilgjengelig for kreftrammede og deres pårørende
- Ha oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen
- Informere, undervise og veilede relevante instanser og samarbeidspartnere i kommunene slik at det bygges kompetanse i hver kommune
- Sikre at stillingen blir kjent i kommunene og spesialisthelsetjenesten slik at kreftrammede vet hvor de kan henvende seg
- Koordinerende funksjon for det interkommunale tverrfaglige ambulerende teamet
- Utarbeide informasjonsbrosjyre om tilbudet interkommunal kreftkoordinator kan tilby
- Informasjon om tjenesten på kommunenes hjemmesider
- Delta aktivt i kommunenes prosjekter innenfor kreftomsorgen

Kreftkoordinatoren kan treffes på tlf 971 03 921 eller på email: kreftkoordinator@bardu.kommune.no
 
Interkommunal kreftplan 2012-2016
Det interkommunale samarbeidet laget i 2011/2012 en interkommunal kreftplan for Bardu, Lavangen, Salangen og Målselv. Denne ble i 2012 politisk vedtatt i alle de 4 samarbeidskommunene.

Planen er utarbeidet av en kreftgruppe bestående av kreftsykepleiere og sykepleiere fra Bardu, Lavangen, Salangen og Målselv. Arbeidsgruppen avviklet også i 2012, 2 interkommunale fagdager med kreftomsorg som tema. Målet med fagdagene er kompetanseheving for helsepersonell som skal ivareta pasientene.

Det jobbes også med et interkommunalt ambulerende team som skal jobbe tett sammen med kreftkoordinator. Arbeidet er finansiert av prosjektmidler fra Helsedirektoratet.