De som kan kjøre til egen hytte er:
- hytteeier
- hytteeiers ektefelle eller samboer
- hytteeiers barn
- hytteeiers svigerbarn

Andre som ønsker å kjøre til hytte må søke om enkeltturer. Dispensasjon gis kun for transport av gods eller utstyr.


Rohkunborri nasjonalpark - isfiske på Geavdnjajávri 2012
Bardu kommune og Fylkesmannen vil videreføre dispensasjonspraksis for bruk av snøscooter i forbindelse med isfiske på Geavdnjajávri fra 2011 jf. verneforskriftenes § 3 pkt. 6.3.j og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark § 5b.

På bakgrunn av søknad og legeerklæring som dokumenterer varig funksjonshemming kan det gis tillatelse til en tur etter merket trase. Søknadsskjema fås hos kommunen og leveres der. Søknaden videresendes til fylkesmannen. Behandlingsfristen er 3 uker fra mottatt søknad. Som tidligere år åpnes traseen over Bihppáš 1. mars og det kan gis dispensasjon fram til 1. mai. Vi oppfordrer til å søke tidlig slik at alle blir behandlet i tide.

Ta kontakt dersom du har spørsmål om kjøring i nasjonalparken!
Nasjonalparkforvalter, Asgeir Blixgård, e-post: akb@fmtr.no, tlf.: 91328614 eller Bengt Eggen i Bardu kommune, e-post: bengt.eggen@bardu.kommune.no, tlf.: 77185211