Her er linker til kart over isfiskeløypa på Altevann og søknadsskjema for scooterdispensasjon.  

Dispensasjonsnemnda i Bardu kommune består av følgende medlemmer: Heidi Nordhus, Joachim Strømseth og Torgrim Nyvoll (leder). Nemnda skal behandle søknader om dispensasjon fra loven om motorferdsel etter §5 og §6 i forskriftene. Planteknisk utvalg har i tillegg utarbeidet følgende retningslinjer som nemnda bør i størst mulig utstrekning følge:

- følge opp tidligere vedtak i kommunen om skjerma områder for motorferdsel.

- angi tydelige stedsanvisning for endepunkt for kjøring. For personer som oppfyller vilkårene i nasjonal forskrift §5b vil det kunne gis dispensasjon for kjøring til fiskeplass på vatnet. Dette skal praktiseres mer restriktivt på Gævdnja enn på Leina.

- angitt trase fra Altevatnet til Gævdnajarvi skal benyttes ved dispensasjon og innenfor perioden 16. mars til 4. mai.

- det skal være en årlig evaluering av dispensasjonspraksis.

Informasjon om transport til private hytter
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 pkt. c gir mulighet for at det kan gis tillatelse til bruk av snøscooter for eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring.

I rundskriv T-1/96 fra Klima- og miljødepartementet som utdyper bestemmelsene i forskriften, sies det at bestemmelsen skal dekke transportbehovet til private avsidesliggende hytter i områder der det ikke finnes tilfredsstillende muligheter til å leie transport.  Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier.  Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, så som ektefelle og barn.  Andre enn disse, også slektninger (herunder hytteeiers foreldre), må i tilfelle søke om dispensasjon etter forskriftens § 6.  Besøkende på foreningshytter omfattes heller ikke av § 5. Heller ikke kjøring til hytter med flere eiere vil kunne tillates etter denne paragrafen.

Dispensasjonsnemnd for lov om motorferdsel i utmark/vassdrag har i møte 5.2.2008 vedtatt at i tillegg til hytteeiers ektefelle og barn, kan også hytteeiers svigerbarn få dispensasjons for kjøring til hytte.

Informasjon om plastkort (dispensasjonskort)
Utstedelse av plastkort kan produseres som et tillegg til selve vedtaket om dispensasjon fra motorferdselloven. Det er bare dispensasjoner for kjøring til hytte som også kan gis på plastkort (etter paragraf 5C i forskriften). Det er heller ikke krav om at man må ha disse plastkortene, men er et tilbud til hytteeiere. Vedtaket på papir gir de samme rettigheter.

Utstedelse av plastkort har en kostnad på kr 240,- pr kort som må betales når kortene hentes. Betaling kan bare skje via bankterminal (ikke kontant).

De som allerede har bestilt kort, vil få beskjed når disse er klare. Er det andre som ønsker kort, må det gis beskjed om dette til ekspedisjonen i Bardu kommune.

Nyttige linker:
-  Forskrift om snøscooterløyper, Bardu kommune, Troms
Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag i spesielt sårbare områder, Bardu kommune, Troms
Sentral forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82