Bardu kommune
 • Visning:
 • testbilde
  testbilde 2

  Kommuneplanens arealdel - offentlig ettersyn

  Plan-teknisk utvalg gjorde i møte den 20.04.2017 følgende vedtak i sak 9/17.

  Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§11-5 og 11-14, legges forslag til kommuneplanens arealdel for Bardu kommune ut på høring og offentlig ettersyn

  Veiledning plankart på nett. Link til elektronisk plankart: https://kommunekart.com

  For å kunne veksle enkelt mellom Planbestemmelser og kart, kan det være en fordel å laste ned dokumentet.

  2017-04-24
  Skuter

  Høring - betalingssatser for kjøring i snøskuterløyper vedtatt i kommunal forskrift

  Det vises til vedtak i formannskapet den 18.11.2016 sak 78/16 Betalingsregulativ 2017. Saken gjelder betalingssatser for kjøring i snøskuterløyper vedtatt i kommunal forskrift i kommunestyret den 22. juni 2016, sak 38/16.

  Hele saksframlegget og vedtak (protokoll) kan leses her: https://innsyn.bardu.kommune.no/motedag?offmoteid=55517.  Velg sak 78/16.

  Saken ble trukket før behandling i kommunestyret i desember og det er bestemt at denne skal på høring før den behandles av kommunestyret den 15. februar 2017.

  Frist for innspill er 1. februar 2017.

  Innspill pr e-post sendes: postmottak@bardu.kommune.no

  Innspill pr brev sendes: Bardu kommune, postboks 401, 9365 BARDU

  2016-12-16

  Offentlig ettersyn Kommunedelplan for vann og avløp

  Plan-teknisk utvalg traff slikt vedtak i møte den 10.11.2016 sak nr 22/16.
  Plan-teknisk utvalg vedtar å legge kommunedelplan for vann og avløp 2016-2025 ut til høring og offentlig ettersyn..".

  Frist for komme med uttalelse er den 28.01.2017.

  2016-11-15

  Høring av endring i politivedtekter for Bardu kommune

  Politivedtektene for Bardu kommune legges med dette ut til offentlig høring, endringen gjelder paragraf 4. Innspill til endringen må sendes Bardu kommune postboks 401, 9365 Bardu innen frist for høring. Høringsfristen er 3 måneder fra denne offentliggjøring (28. september 2016).

  Se nedenfor for saksframlegg og vedtak fra kommunestyret.

  2016-06-27

  Forskrift om snøskuterløyper i Bardu kommune - offentlig ettersyn

  Plan-teknisk utvalg vedtok i møte den 5. november 2015 å legge ut til offentlig ettersyn utkast til forskrift om snøskuterløyper for fornøyelseskjøring i Bardu kommune.

  2015-11-12
  Planbilde annonsering

  Offentlig ettersyn - detaljregulering boligfeltet Kirkemo 3

  Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslaget til detaljregulering av boligfeltet Kirkemo 3 ut til offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for etablering av et nytt boligfelt på Setermoen med 54 tomter til eneboliger og 3 større tomter til flerboligbygg.

  2016-04-19

  Forskrift for innsamling med videre av forbruksavfall. Tømming av slamavskillere og for avfallsgebyr i Bardu kommune - høring

  Med hjemmel i  LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85 Vern om forurensning og avfall og  legges følgende forskrift ut på høring:

  "Forskrift  for innsamling med videre av forbruksavfall, tømming av slamskillere og for avfallsgebyr i Bardu kommune."

  Forskriften kan ses ved henvendelse kommunehuset, servicekontoret i perioden 16.02 – 29.03.2016 eller ved å gå inn på lenken nedenfor. Merknader og innspill til forslaget sendes fortrinnsvis per e-post til postmottak@bardu.kommune.no merket med "Forskrift avfall/slam". Innspill kan også sendes per brev til Bardu kommune, Postboks 401 ,9365 Bardu, Merkes : Forskrift avfall/slam

   

  Frist for tilbakemelding er satt til 29.03.2016.

  2016-02-17