Arbeidsgruppa har bestått av landbrukssfaglig kompetanse i samarbeidskommunene. Styringsgruppa har behandlet forslaget fra arbeidsgruppa og har besluttet å sende ut forslag til samarbeidsavtale og retningslinjer på høring til aktuelle høringsinstanser. Høringsfrist er 31.12.2012.