Bardu kommune
 • Visning:
 • testbilde
  testbilde 2

  Høring om bredbånd Øvre Bardu

  Høring vedrørende søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd i Bardu kommune.

  Bardu kommune skal søke om tilskudd for utbygging av bredbånd i området Øvre Bardu. For at søknaden skal behandles må kommunens planer ligge ut til høring. Kommunen ønsker derfor innspill/høringsuttalelser til planene. I dag mangler store deler av Bardu et tilbud om høyhastighets bredbånd og det er ikke lønnsomt for aktører å bygge ut slik infrastruktur.  Med et slikt tilskudd til utbygging vil kommunen ha muligheter for å tilrettelegge for
  videre utbygging.                                                       

  Om bredbåndsstøtteordningen
  Bredbåndsstøtteordninga er en offentlig støtteordning over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildelning av støtte til utbygging av bredbånd. Stønadsordningen er primært rettet mot utbygging som skaper et tilbud på bredbånd til husstander som mangler dette i dag.

  Organisering av ordningen
  Troms fylkeskommune vurderer og rangerer søknadene, deretter foretar Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM)
  en endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen.

  Høring
  Bardu kommune iverksetter dermed høring på videre utbygging av bredbånd. Denne høringen gjelder de områder som i dag ikke har et bredbåndstilbud. I planen anbefales en sonevis utbygging med start i ved Setermoen og til Innset og Sørmo.

  Kriterier
  Følgende evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte og vil således også ligge til grunn for beslutning om
  videre utbygging:
   1.    Antall nye husstander som får bredbåndstilbud
   2.    Kostnadseffektivitet
   3.    Lokal med-finansiering
   4.    Plan for bærekraftig drift
   5.    Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
   6.    Hva dette har å si for lokal samfunnsutvikling

  Målsettingen med den videre utbyggingen er å kunne gi samtlige innbyggere i Bardu kommune grunnleggende tilbud på bredbånd.

  Kontaktinformasjon
  Innspill til høringen sendes per e-post/brev, merket saksnr 16/2241 til: Bardu kommune, Postboks 401, 9365 Bardu eller per epost til:
  postmottak@Bardu.kommune.no

  Høringsfrist er 2. mai 2017

  Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut