Bardu kommune
 • Visning:
 • testbilde
  testbilde 2

  Helse, sosial, pleie og omsorg

  Bruk menyen til venstre for ytterligere informasjon om tjenestene som er omtalt på denne siden

  Startside for Pleie- og omsorgstjenesten

  Barduheimen sykehjem
  Barduheimen sykehjem ligger i Setermoen sentrum. Sykehjemmet er integrert med Hjemmetjenesten og delt inn i tre soner, sone Nedre, sone Øvre og sone Sentrum. Skjermet enhet for senil demente, Nordstua,  ligger under sone Sentrum. Det er tilsammen 45 sykehjemsplasser med 15 plasser på hver sone.

  Barneverntjeneste
  Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid. Videre skal barneverntjenesten bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

  Ergoterapi
  Bardu kommune har en ergoterapeut i 100% stilling. Formålet med stillingen er å gi innbyggerne et godt tilbud i forhold til ergoterapitjenester. Dette gjelder forebyggende tiltak, tilrettelegging og vedlikeholdstiltak. Ergoterapitjenesten kan bistå med tilrettelegging i hjemmet, kommunale institusjoner og bygg.

  Rusomsorg
  Gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak skal sosialtjenesten hjelpe den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol g andre rusmidler. På tilsvarende måte skal det gis råd, veiledning og hjelp til vedkommendes familie. 

  Fysioterapitjeneste
  Overordnet målsetting er å kunne gi et tilfredsstillende tilbud til alle som trenger fysioterapitjenester i Bardu kommune. Dette gjelder både kurativ og forebyggende virksomhet etter Kommunehelseloven.

  Helsestasjon
  Driver forebyggende helsearbeid blant barn og unge 0 - 20 år. Helsesøstertjeneste til familier med spe- og småbarn. Skolehelsetjeneste, helseopplysning, miljørettet helsevern, flyktningehelsetjeneste. Jordmortjenesten ivaretar svangerskapsomsorgen.

  Hjelpemidler medisinsk rehabilitering

  Hjemmetjeneste
  Hjemmetjenesten består av:
  Hjemmehjelpstjeneste 
  Hjemmesykepleie som er organisert med en avdelingssykepleier og to soneledere for sone Øvre Bardu og sone Nedre Bardu.

  Jordmortjenesten

  Krisesenter
  Krisesenteret i Midt-Troms er tilgjengelig hele døgnet, og er et sted for deg som er eller har vært truet, plaget, utsatt for psykisk eller fysisk vold, mishandling eller lignende uverdige forhold.

  Legekontortjeneste
  Ansvar for de kurative legetjenester, i tillegg også drive individrettet forebyggende helsearbeid. Prioriterte oppgaver er å gi befolkningen i Bardu en legetjeneste av høy faglig standard, i et rimelig omfang og med akseptable ventetider.

  Legevaktberedskap
  Interkommunal legevakt for Bardu, Salangen, Lavangen, Ibestad og Målselv.

  Miljøarbeidertjeneste
  Miljøarbeidertjenesten er en heldøgns tjeneste, som yter praktisk bistand og omsorg til voksne og barn med psykisk og sosial funksjonshemming. Tilbudet er rettet mot personer som bor i eget hjem eller omsorgsboliger og ikke kan ta omsorg for seg selv, og er avhengig av praktisk hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

  Omsorgsboliger
  Bardu kommune disponerer til sammen 37 boenheter til personer som har et hjelpebehov og/eller et behov for tilrettelagt bolig og også til andre særs vanskeligstilte

  Psykiatritjeneste
  Psykiatrisk sykepleier og vernepleier jobber ute med hjemmebesøk og aktiviteter i lag med brukere av tjenesten. Vi jobber mye med sosialt nettverk, å gå i lag med til andre instanser, og har ofte en koordinerende funksjon der det er sammensatt hjelpebehov.

  Sosialtjeneste
  Sosialtjenesten har som formål å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, samt å bidra til at den enkelte får mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.
  Sosialtjenestens oppgaver er i hovedsak tjenesteyting etter lov om sosiale tjenester .

  Støttekontaktordning
  Støttekontakttjenesten drives etter sos.tj. lovens § 4-2. Bardu kommune har 1 hel og 2 halve faste stillinger som støttekontakt. De følger opp personer innen følgende grupper: barn og ungdom, eldre, psykisk utviklingshemmede, rus og psykiatri - alle med ulike behov, og ikke sjelden komplekse problemstillinger.

  Transporttjeneste (TT-kort)
  TT-ordningen er en fylkeskommunal kompensasjon til mennesker som pga en varig funksjonshemming er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler. Funksjonshemmingen må ha en varighet på minst ett år. Det er ikke i seg selv nok at du er gammel eller at det er dårlig eller manglende bussforbindelse. Tilbudet dekker fritidsreiser, samt nødvendige reiser i forbindelse med innkjøp og ærender.

  Trygghetsalarm
  Trygghetsalarm er et hjelpemiddel som hjemmeboende kan bruke i nødsituasjoner og som kan bidra til sikkerhet og trygghet.

   

   

   

   

   

   

  Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut