Innspill til arbeidet med Fylkesvegplan 2014-2023
 
Bardu kommune ser med uro på de utfordringer som knytter seg til økende trafikkmengde og konsekvenser dette kan få for trafikksikkerhet, forurensning og støy.
 
Bardu kommune ønsker et større fokus og en sterkere satsing på kollektivtrafikk i vårt område. Tilrettelegging med busslommer, leskur og gatelys vil være viktige elementer i dette arbeidet.
 
Flere fylkes- og riksveger i kommunen er i en særdeles dårlig forfatning og har behov for betydelig opprustning og utbedring.
 
 • Fylkesveg 847 - Altevannsvegen

  Altevatnet er et av landsdelens største utfartsområder både sommer og vinterstid med flere hundre hytter og et tilsvarende antall campingvogner. Sammen med anleggene til Statkraft på Strømsmo og Innset resulterer dette i en særdeles hardt belastet riksveg. Etableringen av Rokkunborri nasjonalpark vil trolig øke trafikkmengden ytterligere.
Bardu kommune forventer at opprustningsarbeidet med Altevannsvegen videreføres fra Hundtorp til Innset og at vegen fra Innset til Altevatnet får fast dekke og helårsbrøyting.
Det er sterkt behov for oppgradering av busslommer og belysning.
 
 • Fylkesveg 161 – Bonesvegen

  Bones og Håkstadgrenda utgjør det største jordbruksområdet i Bardu og fylkesvegen er en sentral transportåre til og for disse områdene. Vegen er innfartsveg til Polar Zoo og i så måte viktig for turistnæringa.
  Etablering av Rohkunborri nasjonalpark og Barnas nasjonalpark vil trolig øke trafikkmengden ytterligere. Bardu kommune ber om at vegen opprustes med fast dekke og utbedring av stikkrenner fra Skogstad til Bones. Det er sterkt behov for oppgradering av busslommer og belysning.
 
Bardu kommune ønsker også forbedret noen farlig kryss mellom E6 og fylkesveger:
 
 •      E6 / Fylkesveg   87 – Beredskapsveien
 •      E6 / Fylkesveg 851 – Salangsveien 
 •      E6 / Fylkesveg 161 – Bonesvegen
 
Bardu kommune prioriterer sikker skolevei og bedre tilrettelegging for gående og syklende. I dette arbeidet vil utbygging av gang- og sykkelveger være det viktigste trafikksikkerhetsbidraget. Bardu kommune forventer at følgende gang- sykkelveger prioriteres i Fylkesvegplanen kommende periode:
 
 • Gang- og sykkelveg langs Fylkesveg 87
Bardu kommune ber om fortgang i planene om gang- og sykkelveg langs Fylkesveg 87 fra Nedre Bardu skole til Fjellstadvegen. Dette er en strekning med høy trafikktetthet som daglig brukes av skolebarn.
 
 • Gang- og sykkelveg langs Fylkesveg 847
Bardu kommune forventer at bygging av gang- og sykkelveg fra forsvarets hovedport til Øvre Bardu oppvekstsenter prioriteres omgående. Oppvekstsenteret ved Vikingkrysset, etableringen av Viken senter og forsvarets bruk av vegen, har medført en kraftig økning i antall myke trafikkanter. Vegen er, som tidligere beskrevet, tungt belastet som utfartsveg og vegstrekningen framstår i dag som kompleks, uoversiktlig og særdeles trafikkfarlig.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Disse tiltakene er beskrevet nærmere:
 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
I det nye plansystemet (etter ny planlov), legges det opp til at fylkeskommunene utarbeider regionale transportplaner som innrettes i forhold til NTP prosessen. Regional Transportplan (RTP) skal ivareta samferdsel i hele fylket og for alle forvaltningsområder (Kommune, fylke, stat og private aktører).  I Troms skal vi sette igang arbeidet med RTP snarest mulig. RTP skal innrettes også som et strategisk innspill til NTP.
 
Fylkesvegplan tar inn strategiske føringer fra RTP, slik får vi en kopling mellom NTP og fylkesvegplan, i forhold til overordna mål og strategi.
 
Når det gjelder forholdet til fysiske tiltak, feks kryss mellom fylkesveg og statlig veg, og andre samordningsbehov mellom fylkesveg og riksveg, koordineres dette mellom Statens vegvesen regionNord og fylkeskommunen i arbeid med Handlingsprogram. Disse handlingsprogrammene (både for riksveg og fylkesveg) sendes på høring til kommunene.
 
Rullering av Fylkesvegplan 2010-2019 starter ved årsskifte 2012-2013. Det blir arrangert høringer med seminarer i hver region (knyttes opp mot regionrådene) på vårparten 2013. Ny fylkesvegplan 2014-2023 med handlingsplan 2014-2017, behandles antakelig i fylkestinget desember 2013.