Forsøket ble gjennomført i perioden 30. august – 5. september. Det ble da med 1 døgns mellomrom sluppet følgende  vannmengder gjennom bunntappeluka i Rødhøln: 0,5, 1, 2, 4, 6 og 8 m3/sekund. Effektene på hver vannstand ble registrert mht vanndekt areal, vannhastighet, estetikk/landskap, vannføring og vannstand. Hydrologene holdt nøye kontroll med vannføringen fra sidefeltet for å vurdere virkningen av lokalnedbøren i første del av forsøksperioden.

Til å gjennomføre registreringene var det fagfolk på hydrologi, bunndyr, fiskebiologi og landskapsestetikk. Bardu kommune var med under hele forsøket. Hensikten er å komme fram til et forslag til minstevannføring med størst mulig samlet effekt både i øvre del av Østerdalselva og i Barduelva nedenfor tunnelutslippet fra Strømsmo kraftverk. Samtidig skal det tas hensyn til at dette skal kombineres med et etv reguleringsregime av Altevatnet som innebærer kommunens krav om fyllingsbestemmelser.

Forsøket skal nå rapporteres og vi kommer tilbake med nærmere informasjon når rapporten foreligger. Evt spm før den tid kan rettes til leder avd. plan og utvikling Per Åke Heimdal.