Forskrift om gebyrer for vann og kloakk i Bardu kommune
 
Vedtatt i Bardu kommunestyre 16.12.2009 sak 62/09
i medhold av Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), § 16.1
 
1. PLIKT TIL Å BETALE GEBYR
1.1 Plikten til å betale vann- og/eller kloakkgebyr gjelder
- fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller kloakkledning, direkte eller gjennom privat samleledning
- eiendom som bygningsmyndigheten i medhold av bygningslovens § 27-1 eller § 27-2 har krevd tilknyttet kommunal vann og/eller kloakkledning
 
1.2 Eieren står ansvarlig for gebyrene. For eiendom som er bortfestet, betale festeren i stedet for grunneieren. Forutsetningen for dette er at eiendommen er bortfestet ved arvefeste eller på så lang tid at det ennå er minst 30 år igjen av festetiden, regnet fra det tidspunkt da gebyrplikten første gang inntrådte. Det samme gjelder dersom festeren etter avtale har rett til å kreve festet forlenget for så lang tid at den samlede gjenstående festetid i tilfelle avtale forlenges blir 30 år.
 
2. DEFINISJON AV KLOAKKLEDNING
Med kloakkledning forstås i disse forskriftet separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak- , drens og overvann (overvannsledninger) eller fellesledninger for disse avløpsvanntyper.
 
3. GEBYRFORM
Gebyrene omfatter:
- tilknytningsgebyr for vann
- tilknytningsgebyr for kloakk
- årsgebyr for vann årsgebyr for kloakk
 
4. GEBYRSATSENE
Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.
 
5. RESTRIKSJONER PÅ VANNLEVERANSE, M.M.
Restriksjoner på vannforbruket eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av kloakk gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.
 
6. AREALBEREGNINGSMETODE
Areal for gebyr beregnes ut fra bruksareal etter NS 3940 ganget med følgende faktorer:
 

 
Type areal
Faktor
H
Hovedplan
1
H
Etasjeplan
0,7
L
Loft
0,3
K
Kjeller
0,2
U
Underetasje
0,7

 
Hovedplan er boligens/boenhetens største etasje eller underetasje.
Ett plan i boligen/boenheten blir alltid regnet som hovedplan.
 
 
Eier av gebyrpliktig bebygd eiendom som betaler gebyr på grunnlag av bebyggelsens størrelse, kan kreve å få gebyrpliktig areal beregnet på ny som bestemt i disse forskrifter. Krav om slik ny beregning må i tilfelle fremsettes skriftlig og være ledsaget av målsatte tegninger.
 
Kommunen har rett til når som helst å beregne gebyrpliktig areal på ny som bestemt i pkt 6.
 
Justering av gebyrene skjer opp til 3 år tilbake i tid medregnet det halvåret at krav om ny beregning blir tatt opp.
 
7. TILKNYTNINGSGEBYRER
7.1 Tilknytningsgebyr for vann og/eller kloakk skal betales:
- ved nybygg eller ved utvidelse av eksisterende bygg, dersom utvidelsen er større enn 20m2
- når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- eller kloakkledning
 
7.2 Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til bebyggelsens størrelse.
 
7.3 Tilknytningsgebyret forfaller til betaling senest ved tilknytning. Arbeider som krever byggetillatelse eller melding til bygningsrådet må ikke settes i gang før avgiften er betalt.
 
7.4 Tilknytningsgebyret tilbakebetales ikke når bebygd areal reduseres.
 
7.5 Når det i forbindelse med nybygg blir revet eksisterende bygg, benyttes netto økning i areal ved beregning av tilknytningsgebyr for vann og avløp.
Det forutsettes at nybygg settes opp så nært revet bygg at de helt eller delvis overlapper.
Det forutsettes at søknad om byggetillatelse for nybygg foreligger før eksisterende bygg blir revet.
 
8. ÅRSGEBYRER
8.1 Årsgebyr for vann og/eller kloakk skal betales for eiendom som er tilknyttet kommunal vann- eller kloakkledning
 
8.2 Årsgebyret skal være basert på målt eller stipulert vannforbruk med de reservasjoner som ellers følger av disse forskrifter
 
8.3 Eiendom som har godkjent vannmåler betaler årsgebyr for både vann og kloakk i henhold til målt vannforbruk og gjeldende m3 pris.
 
For installasjon og bruk av vannmålere gjelder bestemmelsen i pkt 11.
 
8.4 Eiendom som ikke betaler gebyr etter målt vannforbruk, skal betale årsgebyr for vann/kloakk i henhold til stipulert vannforbruk basert på bebyggelsens størrelse.
 
Vannforbruk og kloakkmengde fastsettes til 1,8 m3/m2 beregnet areal.
 
8.5 For eiendom som betaler etter stipulert vannforbruk, fastsettes gebyrene i trinn således at hvert trinn utgjør 20m2. Avrunding nedover foretas til nærmeste gebyrsats.
 
8.6 Det beregnes ikke gebyr for ubebygd eiendom.
 
8.7 Fullt årsgebyr kan tidligst innkreves fra og med måneden etter at innflytting skjer eller brukstillatelse kan gis.
 
9. FRADRAG I ÅRSGEBYRET
9.1 Dersom eiendommen er tillatt utstyrt med toalettsystem som innebærer en vesentlig reduksjon av vann- og kloakkmengde i forhold til vanlige vannklosetter, skal det gjøres fradrag i årsgebyret for vann og kloakk. Fradragets størrelse bestemmes av Avdeling kommunalteknikk.
 
9.2 Avdeling kommunalteknikk kan etter søknad redusere årsgebyret for vann og avløp
med 50 % for boliger som bruker spesielt lite vann fordi boligen er ubebodd hele eller store deler av året.
 
10. TILLEGG TIL ÅRSGEBYRET
10.1. Gebyrpliktig som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens vannledning eller mangler ved kloakkanlegg eller sanitærutstyr som medfører økt belastning på ledninger eller renseanlegg, skal betale et tillegg til vann- og /eller kloakkgebyret. Tilleggsgebyret begynner å løpe 1 måned etter et pålegget er gitt. Tillegget utgjør 400% av eiendommens ordinære vann og/eller kloakkgebyr.
 
10.2 For bensin. og servicestasjoner med vaskeplasser, og som ikke betaler etter målt forbruk, betales et tilleggsgebyr for vann og/eller kloakk tilsvarende et årsforbruk på 800m3 pr vaskeplass (tappekran).
 
11. BESTEMMELSER FOR INSTALLASJONER OG BRUK AV VANNMÅLER
11.1 Eiendommer som har særlig stort eller lite vannforbruk og/eller kloakkmengde, skal betale årsgebyrer etter målt forbruk eller avløp. Avdeling kommunalteknikk kan likevel i det enkelte tilfelle tillate betaling etter stipulert vannforbruk og avløp.
 
11.2 For eiendommer med installert vannmåler gjelder videre følgende:
- Måleren er kommunens eiendom. Avdeling kommunalteknikk bestemmer type, plassering og størrelse av måleren.
- For anskaffelse og vedlikehold av måleren betales en årlig leie.
- Leieren skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Blir en måler borte eller skadet skal eieren omgående meddele dette til Avdeling kommunalteknikk. Kommunen forbeholder seg retten til å kreve full erstatning for tap eller skade.
- Avdeling kommunalteknikk avgjør hvem som skal stå for installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av måleren.
- Utgifter til installasjon eller eventuell flytting av måleren betales av leieren.
- Avdeling kommunalteknikk kan etter skriftlig søknad fra leieren gå med på kontroll av vannmåleren. Viser kontrollen en feilavlesning på minst 5 %, utføres justeringen, eventuell utskifting av måleren uten utgifter for leieren. I motsatt fall bestemmer kommunestyret hvem som skal betale omkostningene.
- Dersom eventuell feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres gebyret for den periode det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen er oppstått og etter at den er utbedret.
- For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser.
 
12. INNBETALING AV ÅRSGEBYRER
12.1 Gebyrene fordeles over 2 terminer pr år. For eiendom som betaler etter målt forbruk og/eller avløpsmengde, foretas avregning for en av terminene etter måleravlesning.
 
12.2 Krav på gebyr er med hensyn til pantesikkerhet og inndrivelse likestilt med skatt av fast eiendom.
 
13. SÆRLIGE BEREGNINGSREGLER OG AVTALER
13.1 For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har særlig stort eller særlig lite vannforbruk og/eller kloakkmengde, eller som har kloakkvann som i sammensetning avviker vesentlig fra vanlig husholdningskloakk, kan tilknytnings- og årsgebyrene fastsettes ved avtale. Hvis avtale ikke kommer i stand, fastsettes avgiftens størrelse av vedkommende instans i kommunen. Avtale kan sies opp av begge parter med ett års varsel.
 
13.2 Så vel kommunen som den avgiftspliktige i hht pkt 13.1 kan kreve årsgebyr for vann basert på målt vannforbruk. Når det er samsvar mellom mengden av vannforsyning og kloakk kan på tilsvarende måte begge parter kreve årsgebyret for både vann og kloakk basert på målt vannforbruk. Partene kan også kreve at årsgebyret for kloakk blir basert på målt avløpsmengde så fremt dette er teknisk gjennomførbart.
 
14. IKRAFTTREDEN       
Disse forskrifter trer i kraft 01.01.2010.