Det har i år vært en arbeidsgruppe som har jobbet med å få en samlet folkehelseoversikt i Bardu kommune. Arbeidsgruppen har bestått av kommuneoverlege Arne Holm, enhetsleder helse, omsorg og barnevern Inger Linaker, avdelingsleder plan og utvikling Per Åke Heimdal, enhetsleder barnehage Berit Carho, ledende helsesøster Bodil Walle og folkehelsekoordinator Eva Bjørvik/Jeanette Jørgensen.

Bakgrunnen for oversiktsdokumentet er Samhandlingsreformen, Folkehelseloven (2012) og Forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (2012).

 • Med folkehelseloven har kommunen som helhet fått ansvar for folkehelsearbeidet og skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt.

 • Kommunene skal skaffe oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, og slik identifisere sine folkehelseutfordringer. Disse skal inngå som grunnlag for videre planlegging etter plan- og bygningsloven og som grunnlag for tiltak.

Oversiktsdokumentet består av:

 • Hovedtrekk og utfordringer i Bardu kommune

 • Helsefremmende og forebyggende tiltak/ressurser i kommunen

 • Status helsetilstand og påvirkningsfaktorer med vurderinger av mulige årsaker og konsekvenser

  • Befolkningssammensetning

  • Oppvekst- Og levekårsforhold

  • Fysisk, biokjemisk, kjemisk og sosialt miljø
  • Skader og ulykker

  • Helserelatert atferd

  • Helsetilstand

Oversiktsdokumentet skal til politisk høring i OMS-utvalget den 5.november, og er tilgjengelig for alle å lese (se vedlegg under).

Folkehelseoversikt Bardu oktober 2015.pd