Vedtak:

1. Drift
1.1. Skattøret for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
1.2. Den alminnelige skattesats for utskrivning av eiendomsskatt i Bardu kommune for året 2012 settes til 7‰.
1.3. Det utskrives ikke eiendomsskatt for boliger og næringseiendommer innenfor Setermoen tettsted i 2012.
1.4. Økonomiplan vedtas i henhold til skjema 1A og 1B i dokument Økonomiplan 2012 -2015 / budsjett 2012 kapittel 7, og vedlagte endringsforslag fra Ap, Sp og H.
1.5. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2012.
1.6. Kommunale avgifter, priser og gebyrer vedtas i henhold til vedlagt Betalingsregulativ.
1.7. Det tas opp Kassekreditt lån med grense 20 millioner.
1.8. Konsesjonskraftinntekter reduseres med kr 2 150 000 dekket ved tilsvarende redusksjon i fondsavsetning 2012.

2. Investering/finansiering
2.1. Investeringer vedtas i henhold til skjema 2A og 2B i dokument Økonomiplan 2012 -2015 / budsjett 2012 kapittel 7, med unntak rad 5 Idrettsanlegg-Anleggsplan, som reduseres fra kr 1 200 000 til kr 700 000, bassengtrekk Barduhallen.
2.2. Finansiering av investeringer vedtak i henhold til skjema ”Lånebehov” i dokument Økonomiplan 2012 -2015 / budsjett 2012 kapittel 7.
2.3. Lånene kan tas opp som samlelån. Rådmannen godkjenner øvrige lånebetingelser.
2.4. Ingen investeringer skal igangsettes før vedtak er gjort og eventuelt tilsagn om investeringstilskudd foreligger.
2.5. Momsrefusjon for investeringer overføres uavkortet til investeringsregnskapet.

3. Videreføring av prosess for å tilpasse utgiftsnivået til et stabilt inntektsnivå.
Prosessen med å harmonisere driftsnivået med kommunens fremtidige inntektsnivå videreføres i 2012. Prosessen gjennomføres i et samarbeid mellom politikere, rådmann og tillitsvalgte.

4. Diverse
4.1. Fullmakter
Formannskapet gis fullmakt til å disponere bevilgning gitt under ansvar 1101 (til formannskapets disposisjon).
Rådmann gis fullmakt til å disponere bevilgning gitt under ansvar 1225 (avsetning til dekning av lønnsoppgjøret).
Rådmannen gis fullmakt til å fordele på avdelingene midler/nedstyringer som er foreløpig plassert på ”fellesposter”.